ด่วน!! สกอ.ออกแถลงการณ์เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี (มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้)

345

ด่วน!! สกอ.ออกแถลงการณ์เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี (มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้)

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2561 เพจ ศธ 360 องศาได้เผยแพร่ คำแถลงการณ์ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอชี้แจงเพื่อทําความเข้าใจหลักการที่ตรงกัน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ด้วยกัน 4 ข้อดังนี้ครับ

1. ระบบการรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือ TCAS ดําเนินวิธีการคัดเลือกโดยที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีการรับเข้าในปี 2562 รวม 5 รอบ ประมาณ ธ.ค.61/มี.ค.62/พ.ค.62/มิ.ย.62/ก.ค.62 ตามลําดับ โดยรอบที่ 2 และ 3 ใช้คะแนนสอบ ส่วนรอบอื่นๆ อาจใช้ PORTFOLIO/สอบสัมภาษณ์/โควต้า ฯลฯ

2. ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรครู) 5 ปีเท่านั้น และมีมหาวิทยาลัยกลุ่มหนึ่งกําลังพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งคาดว่าจะจัดทํา หลักสูตรครู 4 ปี เสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากนั้นจึงจะประกาศรับสมัครนักศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยแต่ ละแห่งสามารถเลือกสอนในหลักสูตรครูแบบ 4 ปี หรือ 5 ปีก็ได้

3. ดังนั้น ในระบบ TCAS เพื่อรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 หากมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรครู 5 ปี สามารถเปิดรับตามระบบ TCAS ได้ทันที ตั้งแต่รอบที่ 1 – 5 ส่วนมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรครู 4 ปี ซึ่งหลักสูตรจะเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จึงสามารถเปิดรับตามระบบ TCAS ได้ในรอบ 2 – 5

4. กรณีโครงการผลิตครูคืนถิ่นเป็นโครงการที่คัดเลือกนักศึกษาครูที่มีศักยภาพสูง (เกรด 3.00 ขึ้นไป) โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี แต่ต้องเป็นหลักสูตร ครูที่มีคุณภาพสูงในสาขาวิชานั้นและมีผลผลิต (บัณฑิตครู) ที่มีศักยภาพและสมรรถนะตามที่โครงการผลิตครูคืนถิ่น กําหนด จึงขึ้นอยู่กับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ

ขอบคุณที่มา : เพจ ศธ 360 องศา