ด่วน!! สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561

941

1. ประกาศผลสอบ O-NET รายบุคคล

2. ประกาศผลสอบ O-NET รายโรงเรียน

3. ภาพรวม สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

ที่มา : เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษา http://www.niets.or.th/th/