ด่วน! สทศ. ประกาศเลื่อนสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

1806
ด่วน! สทศ. ประกาศเลื่อนสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด่วน! สทศ. ประกาศเลื่อนสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด่วน! สทศ. ประกาศเลื่อนสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำประกาศของสถาบันทดสอบทางกาศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ สถาบันทดสอบทางกาศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสถาบันทดสอบทางกาศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้หารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย สทศ. ได้ประชาสัมพันธ์การจัดสอบและดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดสอบตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไปแล้วนั้น ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

คณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้พิจารณาถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชนชาวไทย และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

อีกทั้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยังสามารถเข้าสอบ O-NET โดยยังอยู่ในวิสัยที่ สทศ. จะบริหารจัดการการสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้เลื่อนกำหนดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีกำหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ แทน โดยเวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา และระยะเวลา ให้เป็นไปตามตารางสอบเดิม

ด่วน! สทศ. ประกาศเลื่อนสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ด่วน! สทศ. ประกาศเลื่อนสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)