Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน! สพฐ.จัดสรรงบฯ อุดหนุนการศึกษาพื้นฐานแล้ว พร้อมเดินหน้าทวงค่าหนังสือเรียน 1,500 ล้าน ที่โดนสำนักงบฯตัด คืนมา!

Advertisement

สพฐ.จัดสรรงบฯอุดหนุนการศึกษาพื้นฐาน
สพฐ.จัดสรรงบฯอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบฯ61 กว่า 1.4หมื่นล้าน พร้อมเดินหน้าทวงค่าหนังสือเรียน 1,500 ล้าน ที่โดนสำนักงบฯตัดคืนมา

เพิ่มเพื่อน

อังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 16.52 น.

Advertisement

วันนี้(17เม.ย.)ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือ ถึงผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทุกเขต และผอ.โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรง  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 70% ของจำนวนนักเรียน และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 30%

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้อนุมัติการจัดสรรงบฯ ปี 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 70% ของจำนวนนักเรียน  

Advertisement

และจัดสรรงบฯเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบฯยังไม่ครบในภาคเรียนที่ 2/2560 อีก 30%ของจำนวนนักเรียน  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561 ทันก่อนเปิดภาคเรียน ขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนไว้ก่อน

“สำหรับงบฯ ที่จะจัดสรรให้โรงเรียนในปีการศึกษา 2561 จำนวน  14,148,903,533บาท แบ่งเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน 7,109,512,978 บาท ค่าหนังสือเรียน 2,590,933,500บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,937,010,170 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 934,249,865 บาท  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,577,197,020  โดยจะจัดสรรให้ในภาคเรียนที่ 1 /2561 จำนวน 70%ของจำนวนนักเรียน คิดเป็นเงิน 14,078,560,765 บาท  

และจัดสรรงบฯเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบฯยังไม่ครบในภาคเรียนที่ 2/ 2560 อีก 30%ของจำนวนนักเรียน เป็นเงิน 70,342,768  บาท เบื้องต้นโรงเรียนได้รับจัดสรรงบฯไปแล้ว แต่ยังไม่ครบตามจำนวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาใช้ ก่อนเป็นลำดับแรก แต่หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป เมื่อได้รับการจัดสรรงบฯเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริง ให้ส่งเงินคืนกลับรายการเดิม โดย สพฐ. จะโอนเงินงบฯให้แก่ สพท. เพื่อดำเนินการจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก เมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว”

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า  อย่างไรก็ตามโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบฯเกินวงเงินที่ควรได้ในภาคเรียนที่ 2 /2560 จำนวน 737 โรงเรียน ขอให้โรงเรียนส่งเงินคืน โดยกรณีของโรงเรียนปกติให้ส่งคืน สพท.ต้นสังกัด เพื่อให้สพท.รวบรวมเงินงบฯกลับคืนส่วนกลางต่อไป ส่วนโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้ส่งคืนส่วนกลางโดยตรง อย่างไรก็ตามกรณีของงบฯ ค่าหนังสือเรียนที่ สำนักงบประมาณปรับลดในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายการหนังสือเรียนไปนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบฯ ซึ่งสพฐ.เสนอขออุดหนุนเพิ่มเติมจำนวน 1,500 ล้านบาท

ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์

You might also like