Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน! สพฐ.จัดสรรงบฯ อุดหนุนการศึกษาพื้นฐานแล้ว พร้อมเดินหน้าทวงค่าหนังสือเรียน 1,500 ล้าน ที่โดนสำนักงบฯตัด คืนมา!

Advertisement

0

Advertisement

สพฐ.จัดสรรงบฯอุดหนุนการศึกษาพื้นฐาน
สพฐ.จัดสรรงบฯอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบฯ61 กว่า 1.4หมื่นล้าน พร้อมเดินหน้าทวงค่าหนังสือเรียน 1,500 ล้าน ที่โดนสำนักงบฯตัดคืนมา

อังคารที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 16.52 น.

วันนี้(17เม.ย.)ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือ ถึงผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทุกเขต และผอ.โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกทุกโรง  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  จำนวน 70% ของจำนวนนักเรียน และจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 30%

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้อนุมัติการจัดสรรงบฯ ปี 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 รายการ สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 70% ของจำนวนนักเรียน  

และจัดสรรงบฯเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบฯยังไม่ครบในภาคเรียนที่ 2/2560 อีก 30%ของจำนวนนักเรียน  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2561 ทันก่อนเปิดภาคเรียน ขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียนไว้ก่อน

Advertisement

“สำหรับงบฯ ที่จะจัดสรรให้โรงเรียนในปีการศึกษา 2561 จำนวน  14,148,903,533บาท แบ่งเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน 7,109,512,978 บาท ค่าหนังสือเรียน 2,590,933,500บาท ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,937,010,170 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 934,249,865 บาท  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,577,197,020  โดยจะจัดสรรให้ในภาคเรียนที่ 1 /2561 จำนวน 70%ของจำนวนนักเรียน คิดเป็นเงิน 14,078,560,765 บาท  

และจัดสรรงบฯเพิ่มให้โรงเรียนที่ได้รับงบฯยังไม่ครบในภาคเรียนที่ 2/ 2560 อีก 30%ของจำนวนนักเรียน เป็นเงิน 70,342,768  บาท เบื้องต้นโรงเรียนได้รับจัดสรรงบฯไปแล้ว แต่ยังไม่ครบตามจำนวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาใช้ ก่อนเป็นลำดับแรก แต่หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป เมื่อได้รับการจัดสรรงบฯเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริง ให้ส่งเงินคืนกลับรายการเดิม โดย สพฐ. จะโอนเงินงบฯให้แก่ สพท. เพื่อดำเนินการจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก เมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว”

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวและว่า  อย่างไรก็ตามโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบฯเกินวงเงินที่ควรได้ในภาคเรียนที่ 2 /2560 จำนวน 737 โรงเรียน ขอให้โรงเรียนส่งเงินคืน โดยกรณีของโรงเรียนปกติให้ส่งคืน สพท.ต้นสังกัด เพื่อให้สพท.รวบรวมเงินงบฯกลับคืนส่วนกลางต่อไป ส่วนโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายให้ส่งคืนส่วนกลางโดยตรง อย่างไรก็ตามกรณีของงบฯ ค่าหนังสือเรียนที่ สำนักงบประมาณปรับลดในส่วนของเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายการหนังสือเรียนไปนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบฯ ซึ่งสพฐ.เสนอขออุดหนุนเพิ่มเติมจำนวน 1,500 ล้านบาท

ขอบคุณที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์