Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน! สพฐ.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีใจความดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยที่เห็นสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศณ วันที่ 19 กันยายนพ. ศ. 2549 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

อาศัยอำนาจตามมาตราในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ. ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ. ศ. 2546 ข้อ 1 ( 1 ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานไว้ดังนี้

ข้อ 1 การรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์เข้ารับการศึกษาในชั้นอนุบาล 1

Advertisement

ข้อ 2 การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นับตั้งแต่วันที่เด็กเกิดไปจนถึงวันที่เปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาพ. ศ. 2549

ประกาศณวันที่ 11 พฤษภาคมพ. ศ. 2560

นายการุณสกุลประดิษฐ์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

You might also like