ด่วน! สพฐ.ปิดระบบ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว จะให้บริการไฟล์ excel แทน

665

ด่วน! สพฐ.ปิดระบบ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว จะให้บริการไฟล์ excel แทน หลังจากที่คุณครูมีปัญหาในการกรอกข้อมูลผลการสอบข้อสอบกลางผ่านระบบออนไลน์ วันนี้สพฐ.ได้ยกเลิกการกรอกข้อมูลดังกล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การดำเนินการรายงานผลผ่านระบบของแบบทดสอบมาตรฐานกลาง สพฐ.นะครับ
เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
จากการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลางพบว่ามีปัญหาเชิงระบบ ขาดความคล่องตัวและความสะดวก
ในการเข้าถึง ยังเป็นการสร้างภาระให้กับโรงเรียนนั้น ในการนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น และลดภาระให้กับ
โรงเรียนจึงมีแนวดำเนินการดังนี้

1. สพฐ. ขอปิดระบบการกรอกและประมวลผลข้อสอบกลางด้วยโปรแกรมดังกล่าว

2. ขอให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลและคิดคะแนนจากการสอบด้วยวิธีการของโรงเรียนเองได้ โดยไม่ต้องกรอก
ผลสอบและรายงานข้อมูลผ่านระบบฯ ส่งให้เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.

3. เพื่อเป็นการบริการและช่วยเหลือโรงเรียนในการวิเคราะห์ผลการสอบทาง สพฐ. จะบริการโปรแกรม
Excel ให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน โดยจะอัพโหลดโปรแกรมให้ใช้ในวันที่ 8 มีนาคม
2561

4. สำหรับโรงเรียนที่ได้กรอกผลการสอบผ่านระบบมาแล้วนั้น ทาง สพฐ. จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลการ

ทดสอบของโรงเรียนดังกล่าว เพื่อวิเครำะห์ผลในภาพรวมคุณภาพของผู้เรียนจากการใช้ข้อสอบกลางเพื่อสะท้อน

ผลในการดำเนินงานต่อไป

ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

อีกข้อความที่ส่งต่อในช่องทาง Line ครับ

“เรียน ผู้รับผิดชอบงานข้อสอบกลาง

จากการใช้โปรแกรมประมวลข้อสอบกลาง พบว่ามีปัญหาเชิงระบบ ความคล่องตัวและความสะดวกในการเข้าถึง และยังเป็นการสร้างภาระให้กับ รร นั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และลดภาระให้กับ รร จึงมีแนวดำเนินงานดังนี้

1.สพฐ ขอปิดระบบการกรอกและประมวลข้อสอบกลางด้วยโปรแกรมดังกล่าว

2.ขอให้ รร วิเคราะห์ผลและคิดคะแนนจากการสอบไปใช้เอง ด้วยวิธีการของ รร. โดย ไม่ต้องมากรอกผลสอบและรายงานข้อมูลผ่าน ระบบฯมายังเขต และ สพฐ แล้ว

3.เพื่อเป็นการบริการและช่วยเหลือ รร ในการวิเคราะห์ ทาง สพฐ จะบริการโปรแกรม excell ให้ กับ รร เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับ รร โดย สพฐ จะอัพโหลดโปรแกรม excell ให้ใช้

ข่าวจาก สำนักทดสอบทางการศึกษาครับแล้วเขตพื้นที่จะมีหนังสือราชการแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอบคุณที่มาจาก : สทศ. สพฐ. วันที่ 7 มีนาคม 2560