ด่วน! สพฐ.ออกประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

1442

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการจัดทำข้อสอบกลางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียน ปลายปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 นั้น ในการนี้เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามหลักสูตรจึง ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลงวันที่ 1 เมษายนพ.ศ 2557 โดยกำหนดแนวปฏิบัติการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียนดังนี้

1 การกำหนดสัดส่วน การใช้ข้อสอบกลางที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียนให้สถานศึกษากำหนดได้ตามความเหมาะสม

2 ข้อสอบที่ใช้สอบปลายปีของผู้เรียนถือเป็นข้อสอบกลางสถานศึกษาเลือกใช้ตามแนวทางดังนี้

2.1 ข้อสอบที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2.2 ข้อสอบของสถานศึกษาเองที่เป็นข้อสอบวัดการคิดขั้นสูงมีกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรและมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐาน

2.3 ข้อสอบของสถานศึกษาอื่นๆที่เป็นข้อสอบวัดความคิดขั้นสูงมีกรอบโครงสร้างข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรและมีกระบวนการสร้างและพัฒนาที่ได้มาตรฐานเช่นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดเป็นต้น

3 ข้อสอบที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2560 ยังคงให้บริการเหมือนปีการศึกษาที่ผ่านมาดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ

ในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บริการข้อสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศณวันที่ 23 มกราคมพ. ศ. 2561

นายบุญรักษ์ยอดเพชร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ที่มา : สพฐ.