Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.เปิดระบบ TEPE onlineแล้ว!! เปิดอบรมตั้งแต่ 2 เม.ย. – 30 ก.ย. 61

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online โดยเปิดระบบการพัฒนาช่วงแรก จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่ต้องมีระยะเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด 60 วัน หรือ 90 วัน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ วันสุดท้ายที่เปิดการพัฒนาจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

เพิ่มเพื่อน

1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

Advertisement

2) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

3) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน

อนึ่ง สำหรับหลักสูตรการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมความรู้ ส่วนการพัฒนาเพื่อนำผลการพัฒนา
ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

หลักสูตรเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ด้วยระบบ TEPE Online
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดระบบการพัฒนาช่วงแรก จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่ต้องมีระยะเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา ตามหลักสูตรที่กำหนด 60 วัน

หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online โดยเปิดระบบการพัฒนาช่วงแรก จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่ต้องมีระยะเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด 60 วัน หรือ 90 วัน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ วันสุดท้ายที่เปิดการพัฒนาจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

2) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

3) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน

อนึ่ง สำหรับหลักสูตรการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมความรู้ ส่วนการพัฒนาเพื่อนำผลการพัฒนา
ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online โดยเปิดระบบการพัฒนาช่วงแรก จำนวน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด แต่ต้องมีระยะเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด 60 วัน หรือ 90 วัน ตามแต่กรณี ทั้งนี้ วันสุดท้ายที่เปิดการพัฒนาจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

2) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

3) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน

อนึ่ง สำหรับหลักสูตรการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมความรู้ ส่วนการพัฒนาเพื่อนำผลการพัฒนา
ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

คำอธิบายของการสมัครเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาครับ

– ครู
คลิกเพื่อดู

Advertisement

– ครูชำนาญการพิเศษ
คลิกเพื่อดู

– ครูเชี่ยวชาญ
คลิกเพื่อดู

– รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
คลิกเพื่อดู

– รองผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
คลิกเพื่อดู

– ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
คลิกเพื่อดู

– ผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
คลิกเพื่อดู

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
คลิกเพื่อดู

– รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
คลิกเพื่อดู

– ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
คลิกเพื่อดู

– ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
คลิกเพื่อดู

– ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
คลิกเพื่อดู

คุณครูสามารถสมัครเข้าอบรมในแต่ละหลักสูตรได้ที่นี่ครับ>>

https://www.tepeonline.org/

ที่มา : tepeonline.org

You might also like