Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน! สพฐ.เปิดระบบTEPE 3 หลักสูตร 1.หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยฯ 2.หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 3.หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เปิดระบบ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2561 จำกัดรุ่นละ 100คน/เขตพื้นที่ฯ

Advertisement

ด่วน! สพฐ.เปิดระบบTEPE 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยฯ 2.หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 3.หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ เปิดระบบ 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2561 จำกัดรุ่นละ 100คน/เขตพื้นที่ฯ โดยมีเนื้อหาในหนังสือดังนี้

เพิ่มเพื่อน

เรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบTEPE online
เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา/ประถมศึกษาทุกเขต

Advertisement

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำระบบพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบจำนวน 3 หลักสูตรดังนี้

1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
2) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปิดระบบการพัฒนาช่วงแรกจำนวน 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดระบบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเข้ารับการพัฒนา ในช่วงเวลาใดก็ได้ภายในกรอบระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแต่ต้องมีระยะเวลาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด 60 วันหรือ 90 วันตามแต่กรณีทั้งนี้วันสุดท้ายที่เปิดการพัฒนาจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้


1) หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

2) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน

3) หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญระยะเวลาการพัฒนา 90 วัน


อนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมปฏิบัติการให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเป็นหน่วยงานดำเนินการพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและได้กำหนดวิธีการพัฒนาไว้ดังนี้

1) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทำหน้าที่เป็นหน่วยงานดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการพัฒนาและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเช่นคณะกรรมการรับสมัครคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนาคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลเพื่อพิจารณาตรวจสอบการพบกลุ่มด้วยระบบ PLC ตรวจสอบชิ้นงานตามเนื้อหาการพัฒนาแต่ละส่วนเพื่อประมวลผลการพัฒนารายบุคคลและคณะกรรมการอื่นตามความจำเป็นโดยมีจำนวนตามที่หลักสูตรกำหนด

2) แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบถึงรายละเอียดทั้งชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรกระบวนการพัฒนาและการประเมินผลในการพัฒนาหลักสูตรทั้งนี้ในแต่ละรุ่นควรมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งทุกวิทยฐานะไม่เกินรุ่นละ 100 คนในแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษฮาเกินจำนวนดังกล่าวให้พัฒนา ในรุ่นต่อไปทั้งนี้ทั้งประเทศรวมกันไม่เกินรุ่นละ 22,600 คน โดยในการพัฒนาดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ. ศ. 2547 มาตรา 50 และมาตรา 80 และถือเป็นวิธีการพัฒนาทางเลือกหนึ่งทั้ง 3 หลักสูตรสามารถให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาโดยวิธีการ face to face ที่ดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาและวิธีการด้วยระบบ TEPE online นี้ก็ได้ตามความประสงค์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้ทั้ง 3 หลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้วยแล้ว

อนึ่งสำหรับหลักสูตรการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญให้เป็นหลักสูตรสำหรับเสริมความรู้ส่วนการพัฒนาเพื่อนำผลการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงานกคศที่ศธ 0206.7/ว 22 โรงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Advertisement

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร 02 288 5635

โทรสาร 02 281 0503

สพฐ.เปิดระบบTEPE 3 หลักสูตร

สพฐ.เปิดระบบTEPE 3 หลักสูตร

สพฐ.เปิดระบบTEPE 3 หลักสูตร

ที่มา สพฐ.

You might also like