ด่วน!! สพฐ.แจ้งการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook เพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

441

วันนี้ 12 ต.ค. 61 OBECLINE 2018 ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนับชั่วโมงและการบันทึก Logbook โดยมีสาระสำคัญดังนี้

เรียน ผอ.สพท.ทุกท่าน

ตามที่สำนักงาน กคศ.ได้มีการชี้แจงการขอเลื่อนและมีวิทยฐานะของครูให้ทราบ โดยมีประเด็นที่ครูมีความวิตกกังวลอยู่ 2 ประเด็น บัดนี้ รมว.ศธ. สำนักงานกคศ.และสพฐ. ได้หารือในทางปฎิบัติที่สอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริงของครูแล้ว โดยกคศ.จะปรับการปฎิบัติประเด็นดังกล่าว ดังนี้

1.ประเด็นครูปฐมวัย ที่ถูกนับชั่วโมงการสอนเพียง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะให้นับชั่วโมงการปฎิบัติงานอื่นๆในห้องเรียนรวมด้วยเช่นการเตรียมกิจกรรม การดูแลนักเรียนระหว่างนอน ด้วยเป็นต้น เพราะทุกอย่างเป็นการปฎิบัติงานจริง

2.กรณีบันทึก Log Book ที่กำหนดให้ครูต้องบันทึก Online ผ่านโปรแกรม Excel เพื่อส่งเข้าฐานข้อมูลของสำนักงานกคศ.ให้ปรับเป็นการบันทึกด้วยการเขียนในสมุดบันทึกหรือเอกสารรูปแบบที่ครูกำหนด ให้มีสาระตามที่กคศ.กำหนด แล้วเมื่อถึงระยะเวลาที่จะใช้เป็นหลักฐานหรือเวลาที่กคศ.กำหนด ให้ครูรับรองเอกสารของตนเองพร้อมให้ ผอ.โรงเรียนลงนามรับรอง หรือจะลงในโปรแกรม Lteacher ของกคศ. ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของครู ทั้งนี้ สำนักงานกคศ.จะได้แจ้งแนวปฎิบัติเป็นทางการต่อไป

บุญรักษ์ ยอดเพชร ..เลขาธิการกพฐ.

ที่มา : OBEC LINE 2018