Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา10:00น.

Advertisement

วันนี้ 14 พ.ย.61 เวลา 13:44 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งผ่าน OBECLINE ให้ ผอ.สพท. รองผอ.สพท. ผอ.ร.ร. รองผอ.ร.ร. ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียนร่วมรับชมการประชุมเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผอ.สพท.และผู้บริหารการศึกษาพิเศษทุกระดับ

Advertisement

ด้วยสพฐ.มีข้อราชการที่จำเป็นต้องมอบนโยบายการปฎิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน จึงขอเรียนเชิญท่านประชุมทางไกลด้วยตนเองและแจ้งให้รองผอ.สพท.

Advertisement

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มอื่นฯและบุคลากรที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมพร้อมท่านที่สำนักงานเขตพื้นที่ และแจ้งให้ผอ.ร.ร. รองผอ.ร.ร. ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียนนักเรียนร่วมรับชมการประชุมที่โรงเรียน ในวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา10:00น. ทั้งนี้ให้จัดให้มีการลงชื่อผู้เข้าประชุมและบันทึกการประชุมอย่างเป็นทางการ

โดยสพฐ. จะกำหนดข่องทางในการส่งรายชื่อผู้เข้าประชุมมายังสพฐ.เพื่อเป็นหลักฐานการประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฎิบัติ….
บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.

ที่มา : OBECLINE 2018 14 พ.ย.61 เวลา 13:44 น.

You might also like