ด่วน อนุมัติกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครู ให้กู้คนละ 500,000บาท

4504

ด่วน ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและมีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 458,650,000 บาท ตามสัดส่วนจำนวนเงินที่กระทรวงการคลังอนุมัติ ต่อจำนวนเงินที่ต้องการกู้ยืมของผู้มีคุณสมบัติ ในแต่ละส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้แสดงเจตจำนงไว้กับหน่วยงานต้นสังกัดได้กู้ยืมตาม หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สิน ที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมายโดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

1.1 เป็นหนี้เงินกู้ ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคาร โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมายอยู่ก่อนวันยื่นคำขอกู้ ยืมเงินทุนหมุนเวียน มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือเป็นหนี้กับบัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด ยกเว้นสินเชื่อเช่าซื้อ อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

1.2 เป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชําระหนี้

2. จำนวนเงินให้กู้ยืมคนละไม่เกิน 500,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระคืนภายในกำหนด 12 ปี 144 งวด

3 คุณสมบัติของผู้กู้ยืม
3.1 เป็นครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับของกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูพ.ศ. 2561

3.2 รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3.3 มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ เงินทุนหมุนเวียน แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนและเงินได้รายเดือน
3.4 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจวิริยะอุตสาหะมีความประพฤติดี
3.5 กรณีที่เคยเป็นลูกหนี้ เงินทุนหมุนเวียน ต้องชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้มาก่อน
3.6 ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
3.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลายหรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

ทั้งนี้สำนักงานก.ค.ศ.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด  ที่ได้สำรวจความต้องการกู้ยืมและมีผู้แสดงเจตจำนงไว้ มายื่นคำขอกู้ยืมแล้ว  ดังนั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่านใดที่ได้แสดงเจตจำนงไว้กับหน่วยงานต้นสังกัด และมีความสนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืม ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานก.ค.ศ.

 

 

 

 

 

หลักค้ำประกันการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
กรณีค้ำประกันด้วยหลักทรัพย์
ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่มี โฉนด หรือ น.ส. 3 ก หรืออาคารชุดที่มีหนังสือกรรมสิทธิ์

พันธบัตรรัฐบาล โดยทำหนังสือจำนำไว้เป็นหลักฐาน
ทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องมีไม่น้อยกว่าวงเงินที่กู้ยืม

กรณีค้ำประกันด้วยบุคคล
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท
กู้ไม่เกิน 300,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 2 คน
กู้เกินกว่า 300,000 บาท ผู้ค้ำประกัน 3 คน
ผู้ค้ำประกันจะค้ำประกันเกินกว่า 3 คน มิได้

หากคุณครูสนใจกู้ยืมเงิน สามารถใช้โปรแกรมคำนวณเงินที่ทางก.ค.ศ. ได้จัดทำขึ้นโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ยืม คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล จาก เว็บไซต์ ก.ค.ศ. ค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/