ตรวจสอบตำแหน่งว่าง เพื่อวางแผน จัดเตรียม การพัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1646

ตรวจสอบตำแหน่งว่าง เพื่อวางแผน จัดเตรียม การพัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตรวจสอบตำแหน่งว่าง เพื่อวางแผน จัดเตรียม การพัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตรวจสอบตำแหน่งว่าง เพื่อวางแผน จัดเตรียม การพัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตรวจสอบตำแหน่งว่าง เพื่อวางแผน จัดเตรียม การพัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

เพิ่มเพื่อน

ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตามที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๔๐๐๗ ว ๓๒๓๘ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรอบอัตราที่กำหนด สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ จึงขอให้สำนักงานศึกษาดำเนินการตรวจสอบจำนวนตำแหน่งว่าง ตามที่เคยได้จัดส่งข้อมูลรายงานมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยืนยันข้อมูลดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปจากเดิม ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรอกรายละเอียดข้อมูลตำแหน่งว่าง ลงในแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้

และจัดส่งฟล์ไปยังE-Mail : [email protected] ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑

ตรวจสอบตำแหน่งว่าง เพื่อวางแผน จัดเตรียม การพัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตรวจสอบตำแหน่งว่าง เพื่อวางแผน จัดเตรียม การพัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตรวจสอบตำแหน่งว่าง เพื่อวางแผน จัดเตรียม การพัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตรวจสอบตำแหน่งว่าง เพื่อวางแผน จัดเตรียม การพัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รายละเอียด

>>> ตรวจสอบตำแหน่งว่างเพื่อวางแผนจัดเตรียมการพัฒนาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา