“ตรีนุช” อัดสารพัดแนวทางแก้หนี้ครู !!! “ลดดอก-ปรับโครงสร้างหนี้”

2851

“ตรีนุช” อัดสารพัดแนวทางแก้หนี้ครู !!! “ลดดอก-ปรับโครงสร้างหนี้”

“ตรีนุช” อัดสารพัดแนวทางแก้หนี้ครู !!! “ลดดอก-ปรับโครงสร้างหนี้”
“ตรีนุช” อัดสารพัดแนวทางแก้หนี้ครู !!! “ลดดอก-ปรับโครงสร้างหนี้”

“ตรีนุช” อัดสารพัดแนวทางแก้หนี้ครู !!! “ลดดอก-ปรับโครงสร้างหนี้”

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดทำแผนแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ แผนงานที่ 1.โครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ 12 แห่ง 4 ภาค ๆ ละ 3 แห่ง ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทุกแห่ง และส่วนราชการสังกัด ศธ.ในพื้นที่จังหวัดในเดือน ต.ค.นี้ และขยายผลไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศที่พร้อม พ.ย.นี้เป็นต้นไป

“ได้ถอดบทเรียนสหกรณ์ตัวอย่าง 2 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด พบแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้

1.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ต่ำลงไม่เกิน 3%

2.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์และสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับสินเชื่อที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำ 4.5-5% 3.จัดสรรผลกำไรมาเพิ่มเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ให้มากขึ้น ไม่น้อยกว่า 30% ของผลกำไร

4.การบริหารความเสี่ยง การลดค่าธรรมเนียมและการค้ำประกันที่ไม่จำเป็น

5.ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์คร ูยกเลิกการฟ้องคดี รวมหนี้จากทุกสถาบันการเงินมาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในอัตรา 2.5% การปรับโครงสร้างหนี้ครูก่อนเกษียณ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่ครูที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ 0.25-0.50.% ปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือน

6.จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกเชื่อมโยงฐานข้อมูลสถาบันการเงิน และต้นสังกัด

7.ร่วมกับส่วนราชการต้นสังกัดหัก ณ ที่จ่าย ควบคุมยอดหนี้ เงินเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30%

8.ร่วมกับ ศธ.ดูแลสมาชิกไม่ก่อหนี้เพิ่ม” รมว.ศธ. กล่าวและว่า แผนงานที่ 2.คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ ศธ.เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาครูรายที่ถูกฟ้อง พร้อมแนวทางแก้ปัญหาผู้ค้ำประกัน และการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่เดือน ก.ย.นี้ และแผนงานที่ 3.จัดอบรมพัฒนาครูฯ กลุ่มอายุราชการ 1- 5 ปี วางแผนและการสร้างวินัยทางการเงินและการออม มีเป้าหมายอบรม 1 แสนคนต่อปี.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขิบคุณข้อมูล“ตรีนุช” อัดสารพัดแนวทางแก้หนี้ครู !!! “ลดดอก-ปรับโครงสร้างหนี้” จาก  At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู