“ตรีนุช” เผยเสียงส่วนใหญ่เรียกร้องเปิดเรียนแบบ On-Site

1895

“ตรีนุช” เผยเสียงส่วนใหญ่เรียกร้องเปิดเรียนแบบ On-Site

“ตรีนุช” เผยเสียงส่วนใหญ่เรียกร้องเปิดเรียนแบบ On-Site
“ตรีนุช” เผยเสียงส่วนใหญ่เรียกร้องเปิดเรียนแบบ On-Site

“ตรีนุช” เผยเสียงส่วนใหญ่เรียกร้องเปิดเรียนแบบ On-Site

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดทำโครงการที่เรียกว่ากระบวนการประเมินแบบเร่งด่วน (Rapid Appraisal) เพื่อทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติจริงในพื้นที่ที่สะท้อนถึงนโยบายต่าง ๆ ของ ศธ.

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 นี้ ศธ.ต้องการทราบสภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการของการเปิดเรียนแบบOn-Site เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและหาวิธีการในการเปิดเรียนอย่างปลอดภัยมากที่สุดและเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากที่สุด

รมว.ศธ. กล่าวอีกว่า ข้อมูลและรายงานผลการประเมินตามข้อมูล รอบที่ 2 จากนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ต่อการเปิดเรียนแบบ On-Site สะท้อนว่า ผู้เรียนต้องการให้เปิดเรียนแบบ On-Site เป็นจำนวนร้อยละ 94 โดยความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการเปิดเรียนแบบ On-Site อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดนอกจากนี้ ครูต้องการให้เปิดเรียนแบบ On-Site เป็นจำนวนร้อยละ 88

โดยมีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนสอนแบบ On-Site อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดและในด้านการดูแลผู้เรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยครูมีความคิดเห็นว่า การเปิดเรียนแบบ On-Site สามารถทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และลงมือปฏิบัติได้จริง.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล“ตรีนุช” เผยเสียงส่วนใหญ่เรียกร้องเปิดเรียนแบบ On-Site จาก  At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู