ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA

3767

ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA

Advertisement

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ทางเพจสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ.ได้เผยแพร่ รูปภาพ Infographic ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะเกณฑ์เก่าสู่ PA โดยประกอบไปด้วย การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ดังภาพ กล่าวคือ มีการประเมินด้วยกันทั้งหมด 4 ปี โดยรอบปีที่ 1 รอบปีที่ 2 รอบปีที่ 3 และรอบปีที่ 4 จะประกอบไปด้วย การประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 1.ชั่วโมงปฏิบัติงาน 2. คุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ

 

ส่วนการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ มีคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินดังต่อไปนี้
1.มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
2.มีผลการประเมิน PA ย้อนหลังครบระยะเวลาที่กำหนดโดยมีผลการประเมินในแต่ละรอบ ผ่านเกณฑ์
3.มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ในส่วนของ การประเมินและผลงานที่นำเสนอนั้น ประกอบไปด้วย
ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ไฟล์วีดีทัศน์
ด้านที่ 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ ผลงาน ผลการปฏิบัติของผู้เรียนจากการจัดการเรียนรู้
ด้านที่ 3 ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ หรือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำหรับ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้ และ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สำหรับวิทยฐานะ เชี่ยวชาญพิเศษ

คลิกดู VDO ตอบข้อสงสัยจาก ก.ค.ศ.ล่าสุด

ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA

 

สำหรับการเปรียบเทียบระยะเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว.17/2552 และ ว.21/2560 และ PA โดยปี 2564 เริ่มใช้เกณฑ์ PA วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และ ปี 2565 ครูทุกคนเข้าสู่ระบบ PA วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และมีกรณีตัวอย่างดังภาพเลยค่ะ

ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA

กรณีการนำเสนอผลงานตามเกณฑ์เดิมมายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ข้อ 1 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะและข้อ 3 วินัยคุณธรรมและมีผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงตามข้อ 2 ไม่ครบตามจำนวนรอบการประเมินที่กำหนดไว้ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ให้ดำเนินการดังแผนภาพ

Advertisement

คลิกดู VDO ตอบข้อสงสัยจาก ก.ค.ศ.ล่าสุด

พร้อมทั้งหลักฐาน

1. แผนการจัดการเรียนรู้ไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์

2. ไฟล์วีดิทัศน์จำนวน 2 ไฟล์

3.ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน

4 ผลงานทางวิชาการสำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA

 

คลิกดู VDO ตอบข้อสงสัยจาก ก.ค.ศ.ล่าสุด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล ตอบข้อสงสัย ช่วงเปลี่ยนผ่านวิทยฐานะจาก เกณฑ์เก่า สู่ PA จาก เพจ ก.ค.ศ. ค่ะ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/