ตัวชี้วัดการศึกษาไทยใน World Economic Forum : WEF 2014-2015

529

World Economic Forum WEF 2014-2015
จัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ที่เน้นความสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ จาก 144
ประเทศ ที่เข้าร่วม โดยกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดในแต่ละด้านหรือเรียกว่าเสาหลัก
(Pillar) ซึ่งมีทั้งหมด 12 เสาหลัก ซึ่งการศึกษาเป็นตัวชี้วัดย่อยจำนวน 10
ตัวชี้วัดที่อยู่ใน 2 เสาหลัก คือเสาหลักที่ 4 สุขภาพและการประถมศึกษา
จำนวน 2 ตัว (Pillar 4 : Health and Primary Education) และ เสาหลักที่ 5
การอุดมศึกษาและการฝึกอบรม (Pillar 5 : Higher Education and Training)
จำนวน 8 ตัว

ที่มา : ดาวน์โหลดไฟล์