ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

2927

ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

การเตรียมการ (มีนาคม 2563)
1. โรงเรียนฯ มอบนโยบายและชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ครูทราบผ่านทางระดับการศึกษา
2. แต่ละระดับการศึกษาจัดประชุมปรึกษาหารือและกำหนดวิธีดำเนินงาน
3. เลือกใช้ Platform ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของระดับการศึกษา
4. ครูเตรียมจัดทำเนื้อหา/สื่อ/เอกสารการสอน ฯลฯ
5. ครูอัปโหลดเนื้อหา/สื่อ/เอกสารการสอน ฯลฯ เข้าในระบบที่ได้คัดเลือกหรือจัดเตรียมไว้
6. ทดสอบการใช้งานระบบ
7. กำหนด นัดหมาย ชี้แจงผู้เรียน ก่อนเริ่มกระบวนการเรียนการสอน (30 มีนาคม 2563)

 

Platform ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

ปฐมวัย Microsoft Teams & other Applications
ประถมศึกษาตอนต้น Microsoft Teams & other Applications
ประถมศึกษาตอนปลาย Microsoft Teams & other Applications
มัธยมศึกษาตอนต้น Google Classroom & other Applications
มัธยมศึกษาตอนปลาย Microsoft Teams & other Applications

ดูตัวอย่างรายละเอียดตัวอย่างการวางแผนสอนออนไลน์ทั้งหมด

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นอย่างสูงนะคะ

ขอบคุณที่มา  ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา