ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา.7

9350

ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา.7

ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา.7

ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา.7
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา.7

สวัสดีค่ะ คุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย  ของโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เผยแพร่ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (พุทธศักราช 2560) เพื่อเป็นวิทยาทานให้โรงเรียนต่าง ๆ นำไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

หลักสูตรปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี และ สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา.7
ตัวอย่าง หลักสูตรปฐมวัย โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม สพป.นครราชสีมา.7

แสดงความนับถือ  นายปรินทร์ ศรีษะเนตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม  สพป.นครราชสีมา เขต 7      เพื่อให้โรงเรียนหลายๆโรงเรียนได้ศึกษา หรือนำไปปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนได้นะคะ

ดาวน์โหลดที่นี่ >> https://drive.google.com/openid=1AnqZT5RqBQPwLhMocIJiaGeURyXK06s9

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฉบับนี้ เป็นคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ที่จัดทําขึ้นเพื่อให้สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ สามารถใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น บริบทความต้องการของสถานศึกษา และบรรลุตามจุดหมายที่กําหนดในหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอน นักวิชาการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

หลักสูตรสถานศึกษาอื่นที่น่าสนใจ : ตัวอย่างหลักสูตรสถานศึกษา รร.วัดหาดสูง จ.ปราจีนบุรี

ขอบคุณผู้เผยแพร่หลักสูตรค่ะ : ตามฝัน คนบ้านไกล