Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ตัวเลขผลิตครูคนละเรื่องกับเกษียณ

Advertisement

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)
ได้รวบรวมข้อมูลจำนวนครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ที่เกษียณอายุราชการระหว่างปี 2556-2570 พบว่ามีจำนวน 288,233 คน
โดยปีที่มีครูเกษียณฯสูงสุด คือ ปี 2562 จำนวน 28,246 คน โดยในรอบ 6 ปี
(2557-2562) สาขาที่มีความต้องการมากที่สุด 5 สาขา ได้แก่ คณิตศาสตร์
14,399 คน ภาษาอังกฤษ 13,852 คน ภาษาไทย 11,454 คน สังคมศึกษา 7,487 คน
และวิทยาศาสตร์ 7,462 คน ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
มีความต้องการสาขาภาษาอังกฤษมากที่สุด รองลงมาคือ เครื่องกล
การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ตามลำดับ
แต่จากการรับฟังความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง เห็นตรงกันว่า
ข้อมูลผู้เกษียณแต่ละปีไม่ใช่ตัวเลขความต้องการครูแต่ละปีหรือแต่ละสาขา
จำเป็นต้องมีการสำรวจตัวเลขครูที่ต้องการอย่างละเอียดเพื่อการผลิตที่ถูก
ต้อง

น.ส.วัฒนาพร สุขพรต รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวว่า ข้อมูลครูเกษียณฯแต่ละปี
ไม่ได้เป็นตัวเลขความต้องการครูในแต่ละสาขา
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน
เพราะเราไม่สามารถบรรจุครูตามจำนวนที่เกษียณฯได้ทันที
นอกจากนี้การพิจารณาจำนวนผลิตครูตามความต้องการของประเทศ
ก็ต้องคำนึงถึงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงด้วย เพราะเด็กเกิดใหม่น้อยลง

ดังนั้นจึงต้องมีหน่วยงานที่ช่วยหาจำนวนตัวเลขความต้องการครูแต่ละสาขาของ
แต่ละสังกัดอย่างแท้จริงด้วย.

 

 

ที่มา เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 2558 (กรอบบ่าย)

You might also like