ตัวแทนครูเดินหน้า! ยื่นหนังสือขอให้ ลดดอกเบี้ย ชพค. ลงครึ่งหนึ่ง

2839

#ลดดอกเบี้ยชพคลงครึ่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นายไกรทอง กล้าแข็ง ประธานชมรมครูสังกัดกรุงเทพมหานครออนไลน์ และนายอัครเดช จำนงค์ธรรม ตัวแทนศูนย์เพื่อนช่วยเพื่อนเลื่อนวิทยฐานะ เพื่อยกระดับการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ายื่นหนังสือที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีในการมีนโยบายให้ปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รองนายกฯ นายสมคิด จตุศรีพิทักษ์ ได้มอบนโยบายให้ธนาคารออมสินร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไปศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ แล้วนำเสนอรัฐมนตรีคลัง คือนายอุตม สาวนายน เพื่อพิจารณาอนุมัติ อันสอดคล้องกับคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (กนง.) มีผลการประชุมที่ให้มีการลดดอกเบี้ยนโยบาย ตามการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

อีกทั้งการยื่นหนังสือในครั้งนี้ ได้เสนอข้อเรียกร้องเช่นเดิมเหมือนเมื่อปี 2560 คือให้มีการลดดอกเบี้ย ช.พ.ค.ลงครึ่งหนึ่งอีกด้วย เพื่อก่อให้เกิดสภาพคล่องตัวทางการเงิน

โดยผู้ยื่นหนังสือทั้งสองรายนี้ มิได้เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสินในโึครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.แต่อย่างใด แต่เป็นตัวแทนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนครู!!