ตารางการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่านการประชุมทางไกล

4064
ตารางการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่านการประชุมทางไกล
ตารางการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์ Covid-19 ผ่านการประชุมทางไกล

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือแจ้งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง ขอเชิญครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) อ่านประกาศ สพฐ.เชิญครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบประชุมทางไกล อ่านที่นี่

เพิ่มเพื่อน

โดยมี สิ่งที่ส่งมาด้วยจำนวน 2 ฉบับ
1. ตารางการอบรมจำนวน 1 ฉบับ
2. ตารางหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งรายละเอียดประกอบไปด้วย
09.00-09.30 น. กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV)
09.30-10.00 น.มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ
10.00-10.30 น.มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10.30-11.00 น. ชี้แจงแนวทาง การดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11.00-12.00 น. มอบข้อคิดและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนทางไกล
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. สาธิตการจัดการเรียนการสอนทางไกลสำหรับระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
14.30-15.15 น.  ถามตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมอบรมไปทาง
15.15-15.30 น. พิธีปิดการอบรม