Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ตารางเรียนเด็ก ป.1 โฉมใหม่

Advertisement

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เว็บไซต์ข่าว Nation TV ได้นำเสนอรายงานข่าวเรื่อง ตารางเรียนเด็ก ป.1 โฉมใหม่ โดยเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของตารางเรียนของเด็กชั้น 1 ในปัจจุบัน และตารางเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียน หรือ หลักสูตรผ่อนคลาย  โดย คุณธัญพิสิษฐ์ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี รายละเอียดเป็นดังนี้
เพิ่มเพื่อน

AdvertisementAdvertisement

ภาพตารางเรียนจาก Nation TV
เน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รวมทั้งเน้นวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกการคำนวน ส่วนวิชาอื่นๆ ให้สอนแบบบูรณาการ โดยจะเริ่มเรียน ตังแต่แปดโมงครึ่ง และเลิกเรียนเวลา บ่าย 2 โมงครึ่ง ทั้งนี้หลังเลิกเรียน โรงเรียนอาจจัดกิจกรรม ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา หรือซ่อมเสริมเด็กเป็นรายบุคคลการลดเวลาเรียนไม่ใช่เรื่องใหม่ ทีมข่าวเนชั่นทีวีติตามเรื่องนี้มาโดยตลอด พบว่าในสมัย พล.ร.อ.ณรงค์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. ก็เคยประกาศใช้หลักสูตรผ่อนคลาย ซึ่งเป็นกลไกในการลดเวลาเรียนมาแล้ว แต่ดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากครูผู้สอนไม่มีความเข้าในนโยบาย ในขณะที่สพฐ.ก็ไม่มีความเด็ดขาด และไม่มีความชัดเจนในนโยบายนี้ด้วยเช่นเช่นกันคุณครูหลายคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างเห็นด้วย กับการจัดการเรียนรู้แบบผ่อนคลายในเด็กชั้นประถม ด้วยเพราะหลักสูตรการศึกษาปัจจุบันยัดเยียดวิชาแก่เด็กเล็ก เกินความจำเป็น แต่ทั้งนี้ การลดเวลาเรียนก็จำเป็นทำอย่างระมัดระวังด้วยความล้มเหลวในหลักสูตรผ่อนคลาย ในช่วงเทอมที่ผ่านมา ทำให้เกิดข้อท้าทายว่าจะซ้ำรอยเดิมหรือไม่ เด็กๆ และผู้ปกครอง กำลังรอดูความเปลี่ยนแปลง หลังจากนี้”
You might also like