Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ต่อไปปฏิทินการคัดเลือก ผอ.รร.-รองผอ.รร ในแต่ละกศจ. จะไม่ตรงกันแล้ว!

Advertisement

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (ว8/2562) ซึ่งหน่วยงานที่ต้องนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ คือ สำนักงานคณธกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา สอศ. และ สำนักงานปลัดกระืรวงศึกษาธิการ สป.ศธ.
(ตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์ที่ระบุส่วนราชการ)

เพิ่มเพื่อน

โดยในการคัดเลือกตามหลักเกณฑใหม่นี้ มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ วันนี้ครูอัพเดตขอนำประเด็นเกี่ยวกับการ ปฏิทินการคัดเลือก ผอ.รร.-รองผอ.รร ในแต่ละกศจ. ซึ่งระบุอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อที่ 6 ดังนี้ครับ

Advertisement

ข้อ 6. ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ดําเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ดังนี้

6.1 กําหนดวันและเวลาในการคัดเลือก

6.2 กําหนดตําแหน่งว่างที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง

6.3 จัดทําประกาศรับสมัครตามรายละเอียดที่ส่วนราชการ หรือ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี กําหนด รวมทั้งคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กําหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้

6.4 ตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการคัดเลือก ตามวิธีการคัดเลือกที่ส่วนราชการกําหนด

Advertisement

ทั้งนี้ การบริหารจัดการเกี่ยวกับการดําเนินการคัดเลือก กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ กค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี อาจแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อรับผิดชอบได้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม

จากการพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเห็นว่า กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี มีอิสระในการดำเนิน 4 อย่งคือ

1. กําหนดวันและเวลาในการคัดเลือก

2. กําหนดตําแหน่งว่างเพื่อใช้บรรจุ

3. จัดทําประกาศรับสมัคร

4. ตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการคัดเลือก

ดังนั้น ต่อไปทุก กศจ. จะมีอิสระในการดำเนินการ โดยเฉพาะ การกำหนดวันและเวลาในการคัดเลือก ซึ่งต่อไปอาจจะทำให้ปฏิทินการคัดเลือก ผอ.รร.-รองผอ.รร ในแต่ละกศจ. ไม่ตรงกัน ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

You might also like