ถาม-ตอบ ข้อสงสัยการจัดซื้อ หนังสือเรียน-แบบฝึกหัดคุณครูอ่านที่นี่!!

7813
ถาม-ตอบ ข้อสงสัยการจัดซื้อ หนังสือเรียน-แบบฝึกหัดคุณครูอ่านที่นี่!!
เมื่อได้รับจัดสรรเงินในรอบแรก 70% ให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนแค่ 70% ก่อนใช่หรือไม่

ตามเอกสารแนวทางการดำเนินงานฯ ระบุไว้ว่า หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องจัดซื้อ 100% ของจำนวนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน ในกรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นยังไม่ครบตามจำนวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริง ให้ส่งใช้คืนรายการเดิม ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดซื้อให้ครบ 100%

advertisement

จำนวนนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าใหม่ในชั้น ป.1 ม.1 ม.4 ข้อมูลจำนวนนักเรียนยังไม่นิ่ง แต่โรงเรียนต้องรีบดำเนินการจัดซื้อ โรงเรียนควรดำเนินการอย่างไร

ให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือในระดับชั้นดังกล่าวโดยประมาณการจำนวนไปก่อน โดยจัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาว่าสามารถเพิ่มลดจำนวนหนังสือได้

แบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ของอนุบาลซื้อได้หรือไม่

ผู้สอนซื้อแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ระดับอนุบาลย่อมไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรฯ จากแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งได้กล่าวถึงคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ว่าควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีรูปแบบการสอนแบบบูรณาการไม่สอนเป็นรายวิชา ไม่ได้กำหนดหนังสือประเภทแบบฝึกหัด อยู่ในรายการ

เลือกซื้อหนังสือแบบฝึกคัดลายมือให้นักเรียนได้หรือไม่

เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาจากการได้รับการปฏิบัติจริงเชิงบูรณาการ แบบฝึกหัดคัดลายมือไม่ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเชิงบูรณาการ ซึ่งไม่เหมาะกับเด็กปฐมวัย

หนังสือเรียนอนุบาล ทำไมโรงเรียนจัดซื้อแต่หนังสือนิทาน

จากแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 ได้กล่าวถึงคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์ที่ระบุถึงความหลากหลายประเภท หลากหลายผู้แต่ง และผู้วาดซึ่งจากรายการมิได้ระบุให้ซื้อหนังสือนิทานเท่านั้น ยังมีประเภทหนังสือภาพ หนังสือคำคล้องจอง วรรณกรรมสำหรับเด็ก สารานุกรม เทพนิยาย หนังสือที่ถ่ายทอดทางวัฒนธรรม หนังสือเสริมประสบการณ์รอบตัว เป็นต้น

สามารถเลือกซื้อรายการหนังสือเสริมประสบการณ์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดในแนวทางการดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้หรือไม่

สามารถเลือกซื้อนอกเหนือจากรายการหนังสือเสริมประสบการณ์ที่กำหนดในแนวทางการดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เนื่องจากรายการตัวอย่างหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ปรากฏในภาคผนวก ก เป็นตัวอย่างหนังสือที่ได้รับการประกวด/คัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งบางรายการเป็นหนังสือชนะเลิศการประกวดและในโครงการนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาไม่ได้คัดเลือกตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยจากสำนักพิมพ์โดยตรง

อุปกรณ์การเรียน สามารถซื้ออะไรได้บ้าง

อุปกรณ์การเรียนตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 หมายถึง สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ กรรไกรหรืออื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก

โรงเรียนสามารถซื้อหนังสือแนะแนวได้หรือไม่

โดยหลักการโรงเรียนต้องซื้อให้ถูกต้องตามแนวทางการจัดซื้อ โดยใช้เงินนโยบายฯ ซื้อหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานให้นักเรียนทุกคนครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อน ถ้ามีเงินเหลือเพียงพอให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ว่าจะอนุมัติให้ซื้อหนังสือรายการใดเพิ่มเติมได้บ้าง

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หากโรงเรียนต้องการซื้อหนังสือครบทุกสาระย่อย เช่น ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แต่เงินงบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอ จะดำเนินการอย่างไร

ในการจัดสรรงบประมาณ สพฐ.ได้คำนวณงบประมาณให้ครอบคลุมสาระย่อยแล้ว โรงเรียนสามารถจัดซื้อได้โดยอาจนำเอาส่วนลดที่ร้านค้าลดให้มาจัดซื้อในส่วนนี้

advertisement

โรงเรียนที่เปิดสอนโปรแกรม English Program จะสามารถใช้เงินงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับโปรแกรมนี้ได้หรือไม่

หลักสูตร English Program มีการจัดเก็บค่าบำรุงการศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียนอยู่แล้ว

หากโรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครบทุกชั้นให้นักเรียนครบทุกคนแล้ว มีเงินเหลือ สามารถจัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้หรือไม่

หลักการจัดซื้อหนังสือกำหนดไว้ว่า แบบฝึกหัดจัดซื้อเฉพาะรายวิชาพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดในระดับประถมศึกษาเท่านั้น ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จัดซื้อ 100% ของจำนวนนักเรียน

หากโรงเรียนมีหนังสือเรียนเก่าที่ได้รับบริจาคมาจากรุ่นพี่ โรงเรียนสามารถนำหนังสือเหล่านั้นมาให้นักเรียนรุ่นต่อไปใช้ แล้วจัดซื้อแค่บางส่วนได้หรือไม่

ตามเอกสารแนวทางการดำเนินงานฯ ระบุไว้ว่า สถานศึกษาจะต้องจัดซื้อหนังสือให้นักเรียนทุกคน 100% หากมีหนังสือเก่าที่ได้รับบริจาคมาอาจจัดไว้ให้บริการในห้องสมุดหรือสำรองไว้กรณีหนังสือเรียนชำรุดหรือสูญหาย

โรงเรียนมีหนังสือใหม่ที่เหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จะสามารถใช้แจกนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ แล้วจัดซื้อเฉพาะจำนวนที่ขาดได้หรือไม่

โรงเรียนควรนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายเพื่อให้พิจารณาว่ามีรายการหนังสือที่ครูผู้สอนคัดเลือกมาตรงกับรายการหนังสือที่ใช้ในปีการศึกษาที่แล้ว ซึ่งมีหนังสือใหม่เหลืออยู่จำนวนหนึ่งเนื่องจากโรงเรียนสั่งซื้อเกินจำนวนนักเรียนจริง (จำนวนนักเรียนลดลงในภายหลัง) ควรนำมาใช้แจกนักเรียนในปีการศึกษาใหม่ และเห็นควรจัดซื้อเพิ่มอีกจำนวน……..เล่ม เพื่อแจกให้นักเรียนครบทุกคน หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ก็สามารถดำเนินการได้ อนึ่งในปีการศึกษาใหม่โรงเรียนควรจัดซื้อหนังสือให้พอดีกับจำนวนนักเรียน ไม่ควรจัดซื้อเกินจำนวน

การทำสัญญาจัดซื้อสามารถทำได้มากกว่า 1 ครั้งหรือไม่ หากมีเงินงบประมาณเหลือจากการจัดซื้อครั้งแรกแล้ว

การจัดทำสัญญาจัดซื้อ สามารถดำเนินการได้มากกว่า 1 ครั้ง หากมีงบประมาณเหลือจากการจัดซื้อครั้งแรก  แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อใหม่ เริ่มจากจัดทำรายงานการขอซื้อ โดยให้เหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการจัดซื้อเพิ่ม  และดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จกระบวนการ

advertisement

โรงเรียนต้องใช้เงินงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียนของแต่ละปีให้หมดภายในปีงบประมาณนั้นหรือไม่ หรือสามารถเก็บสมทบไว้สำหรับจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษาถัดไปได้

การใช้จ่ายเงินงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเรียนสามารถดำเนินการใช้จ่ายได้เหมือนเงินอุดหนุนรายหัว โดยใช้จ่ายได้ภายใน 2 ปีงบประมาณ หากกรณีเงินเหลือจากปีงบประมาณปัจจุบัน สามารถนำไปทบกับเงินงบประมาณปีถัดไปได้  และกรณีเงินเหลือจากปีก่อนสามารถนำมาใช้ในปีปัจจุบันได้

ตัวอย่าง ปีงบประมาณ 2559 สามารถใช้เงินงบประมาณในปีปัจจุบัน 2559 และใช้เงินที่เหลือจากปีงบประมาณ 2558 มาใช้ได้  และหากมีเงินงบประมาณของปี  2559 เหลือ ก็สามารถนำไปใช้ปี 2560 ได้

กรณีมีงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนเหลือ โรงเรียนสามารถนำเงินที่เหลือไปจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดหรือหนังสือพิมพ์ได้หรือไม่

หลักการจัดซื้อหนังสือในเอกสารแนวทางการดำเนินงานฯ ได้ระบุไว้ว่า งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว สามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาหรือจัดทำสำเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือที่ใช้ในห้องสมุดและหนังสือพิมพ์จึงไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าว

 

ขอบคุณที่มา : สพฐ.