ทบทวนมติ ก.ค.ศ. ว13/2556 สรุปผลการพิจารณาคําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556

1906

ทบทวนมติ ก.ค.ศ. ว13/2556 สรุปผลการพิจารณาคําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556

advertisement

ทบทวนมติ ก.ค.ศ. ว13/2556 สรุปผลการพิจารณาคําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556
ทบทวนมติ ก.ค.ศ. ว13/2556 สรุปผลการพิจารณาคําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556

สํานักงาน ก.ค.ศ. มีเรื่องที่จะแจ้งให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน ได้รับทราบเกี่ยวกับ พลการพิจารณาคําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556 ซึ่งสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ตตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคุณสมบัติของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว13/2556 เพื่อทําหน้าที่พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,931 ราย นั้น

ทบทวนมติ ก.ค.ศ. ว13/2556 สรุปผลการพิจารณาคําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556
ทบทวนมติก.ค.ศ. ว13/2556 สรุปผลการพิจารณาคําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว13/2556

บัดนี้ ที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. เฉพาะกิจฯ คณะดังกล่าว ได้ดําเนินการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติขอข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา จํานวน 1,931 ราย เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สํานักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งขอสรุปพลการพิจารณาคําขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ดังกล่าว แบ่งออกเป็น

ผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมิน จํานวน 163 ราย
ผู้ไม่มีคุณสมบัติในการเข้ารับการประเมิน จํานวน 1,768 ราย

จึงขอแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินฯ ทราบ ดังนี้

advertisement

1. ให้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินผ่านทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ www.otepc.go.th

2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติ เตรียมพร้อมรับการประเมินตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยขอให้ส่งข้อตกลงในการพัฒนางานถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565

3. สํานักงาน ก.ค.ศ. จะเร่งรัด การประเมิน ให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2565

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แนวทางการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูล