ทำความรู้จักกับการลงทุนของ กบข. สินทรัพย์ที่ กบข. ลงทุน แผนการลงทุนกบข.ที่สมาชิกสามารถเลือกได้

1392
แผนการลงทุน กบข
แผนการลงทุน กบข

ทำความรู้จักกับการลงทุนของ กบข. สินทรัพย์ที่ กบข. ลงทุน แผนการลงทุนกบข.ที่สมาชิกสามารถเลือกได้

ทำความรู้จักกับการลงทุนของ กบข. สินทรัพย์ที่ กบข. ลงทุน แผนการลงทุนกบข.ที่สมาชิกสามารถเลือกได้
การลงทุนของ กบข. นั้น เป็นการบริหารเงินลงทุนโดยให้ความสำคัญในเรื่องของความสมดุลระหว่าง “ความปลอดภัยของเงินต้น” และ “ผลตอบแทนจากการลงทุน” ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมภายหลังการเกษียณอายุของตนเอง โดย กบข. มีกระบวนการตัดสินใจลงทุนที่มีความรอบคอบ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ติดตามประเมินสถานการณ์ตลาดการลงทุนอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกอย่างแท้จริง

สินทรัพย์ที่ กบข. ลงทุนจะมีอยู่ 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์ทางเลือก ซึ่งแผนการลงทุน กบข. แต่ละแผนก็จะมีการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป เพื่อให้สมาชิกสามารถเลือกให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยปัจจุบันมีทั้งสิ้น 7 แผน ดังนี้

แผนตลาดเงิน มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ไทยระยะสั้น หรือ ที่เรียกว่าตราสารตลาดเงิน เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการรักษาเงินต้น

แผนตราสารหนี้ มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือมากกว่าตราสารประเภทตลาดเงิน ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกว่าแผนตลาดเงินเล็กน้อย เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ และไม่ต้องการความผันผวนจากการลงทุนในตราสารทุน

แผนหลัก กบข. มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคง ได้แก่ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ไม่ต่ำกว่า 60% ของเงินลงทุน ส่วนที่เหลือนำไปลงทุนในตราสารทุน และสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนระยะยาว เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง

แผนผสมหุ้นทวี มีนโยบายลงทุนคล้ายแผนหลัก แต่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยง เช่น ตราสารทุน หรือหุ้น มากกว่าแผนหลัก เพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มในระยะยาว เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง

แผนสมดุลตามอายุ เป็นแผนการลงทุนที่มีนโยบายกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงและสินทรัพย์เสี่ยง โดยปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับอายุของสมาชิก มีสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงมากเมื่อสมาชิกอายุน้อย และทยอยลดลงเมื่ออายุเพิ่มขึ้น ทำให้สมาชิกไม่ต้องกังวลกับการปรับสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นแผนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นแผนที่มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง

แผนตราสารทุนไทย มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง

นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถเลือกผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ด้วยตนเอง โดย กบข. เปิดให้เลือกระบุสัดส่วนเงินลงทุนใน 4 แผน ประกอบด้วย แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย แผนตราสารทุนไทย และการผสมสัดส่วนเองนี้ สมาชิกควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้ได้แนวทางเบื้องต้นในการจัดสัดส่วนสินทรัพย์

กรณีต้องการคำแนะนำในการเลือกแผนการลงทุนเพิ่มเติม เรื่องการเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเอง สมาชิกสามารถนัดหมายปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงิน กบข. ผ่านทาง My GPF Application เมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงิน หรือ LINE กบข. (@GPFCommunity)

ขอบคุณข้อมูลจาก คอลัมน์เรื่องจากปก วารสาร กบข. ฉบับเดือนสิงหาคม 2564
สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3y7Tj2T

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล ทำความรู้จักกับการลงทุนของ กบข. สินทรัพย์ที่ กบข. ลงทุน แผนการลงทุนกบข.ที่สมาชิกสามารถเลือกได้ จากเพจกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/