ทำความเข้าใจที่นี่ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป 

14442

ทำความเข้าใจที่นี่ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป 

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขออนุญาตนำเรื่องราวเกี่ยวกับ หนังสือก.ค.ศ. ว20/2563 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ มาทำความเข้าใจให้คุณครูที่ยังสงสัยในบางประเด็นได้เข้าใจเพิ่มเติมนะครับ ขออนณาตนำเสนอหนังสือฉบับดังกล่าวก่อนนะครับและจะอธิบายทำความเข้าใจในแต่ละประเด็นด้านล่างครับ

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ก่อนอื่นขอยกข้อความในหนังสือดังกล่าวมาไล่เรียงประเด็นที่สำคัญ 2 ประเด็นดังนี้ครับ..

ประเด็นแรก ข้อ 2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อ 1 (4) วรรคสองผู้ใดได้รับเงินเดือน ถึงขั้นสูงของอันดับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยอยู่ก่อนวันที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้สั่งให้ ผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิม และให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไป คือ อันดับ คศ.1 ได้อีกหนึ่งอันดับ โดยให้ผู้นั้นได้รับเงินเดือนในขั้นหรืออัตราที่มีเงินเดือนเท่าเดิม หรือในกรณีที่ไม่มีขั้นที่มี เงินเดือนเท่าเดิมก็ให้ได้รับเงินเดือนในขั้นที่มีเงินเดือนใกล้เคียงที่สูงกว่า ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2556

ทำความเข้าใจที่นี่ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ความหมายก็คือ ถ้าคุณครูผู้ช่วยท่านใด ที่เงินเดือนเต็มขั้น นั่นคือเงินเดือน 24,750 บาท ก่อนการเลื่อนเงินเดือนครั้งใหม่ ให้สั่งให้ครูผู้ช่วยท่านนั้น สไลด์ไปรับเงินเดือนในอันดับครู คศ.1 แต่ถ้าครูผู้ช่วยท่านใดเงินเดือนยังไม่เต็มขั้นจะไม่สามารถสไลด์ข้ามไป คศ.1 ได้ คือ จะสามารถรับเงินเดือนได้สูงสุด 24,750 บาท ส่วนที่เกินให้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ดังตัวอย่างครับ

กรณีที่ 1 : คุณครู A เป็นครูผู้ช่วย  เงินเดือน 24,750 บาท  ได้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 จะมีวิธีการเลื่อนเงินเดือนดังนี้
คำนวณจำนวนเงินที่ต้องใช้เลื่อน เงินเดือนครู A  ซึ่งอยูในฐานบนของอันดับครูผู้ช่วย จะใช้ฐานในการคำนวณคือ 22,330 x 3% = 669.90 บาท

ดังนั้น : เงินเดือนใหม่คุณครู A คือ 24,750 + 669.90 = 25,420 บาท (25,419.9 ปัดหลักสิบ)

กรณีที่ 2 : คุณครู B เป็นครูผู้ช่วย เงินเดือน 24,450 บาท  ได้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 จะมีวิธีการเลื่อนเงินเดือนดังนี้
คำนวณจำนวนเงินที่ต้องใช้เลื่อน เงินเดือนครู B  ซึ่งอยูในฐานบนของอันดับครูผู้ช่วย จะใช้ฐานในการคำนวณคือ 22,330 x 3% = 669.90 บาท

เงินเดือนใหม่คุณครู B คือ 24,450 + 669.90 = 25,199.9 แต่เนื่องจากเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ ครูผู้ช่วย ที่สามารถรับได้ คือ 24,750 บาท ดังนั้นคุณครู B จะได้รับเงินเดือน+ค่าตอบแทนพิเศษ 

ดังนั้น :  เงินเดือนใหม่คุณครู B คือ 24,750 และได้รับค่าตอบแทนพิเศษอีก 369.90 บาท

…………………………………………………………………………..

ประเด็นที่2 ข้อ 2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเลื่อนเงินเดือนตามผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานในครั้งใดแล้วจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตําแหน่งและวิทยฐานะ ในอันดับ คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 แล้วแต่กรณี ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิมได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับเท่านั้น ตามข้อ 2 ของกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ํา หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ตั้งแต่การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563) เป็นต้นไป

ความหมายก็คือ ถ้าคุณครู อันดับ คศ.2 คศ.3 คศ.4 ท่านใด ที่นำเงินเดือน(ก่อนการเลื่อนเงินเดือน) มารวมกับเงินที่จะใช้เลื่อนเงินเดือน แล้วสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนของตําแหน่งตามวิทยฐานะ ให้สไลด์ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไป ซึ่งหมายความว่า เงินทั้งหมดจะเป็นเงินเดือน โดยที่ไม่ต้องมีคำสั่งให้ได้รับเงินดือนขั้นสูงบวกกับค่าตอบแทนพิเศษ ตาม กฎก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ในข้อที่ 7 ดังตัวอย่างครับ

แบบเดิมก่อน 1 ต.ค. 2563  

คุณครู A เป็นครู อันดับ คศ.2 เงินเดือน 41,250 บาท  ได้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 จะมีวิธีการเลื่อนเงินเดือนดังนี้
คำนวณจำนวนเงินที่ต้องใช้เลื่อน เงินเดือนครู A  ซึ่งอยูในฐานบนของอันดับครู คศ.2 จะใช้ฐานในการคำนวณคือ 35,270 x 3% = 1,058.10 บาท

เมื่อนำเงินเดือนมารวมกับเงินที่ใช้ในการเลื่อนในครั้งนี้จะได้ 41,250 + 1,058.10 = 42,308.10 บาท

แต่ตามกฎก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ในข้อที่ 7 คุณครู A สามารถรับเงินเดือนได้สูงสุดเพียง 41,620 บาท

ดังนั้น : เงินเดือนใหม่คุณครู A คือ 41,620 บาท และได้รับค่าตอบแทนพิเศษอีก 688.10 บาท ในการเลื่อนเงินครั้งต่อไปถึงจะสไลด์ไปอับดับ คศ.3 ได้

แบบใหม่ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป 

คุณครู B เป็นครู อันดับ คศ.2 เงินเดือน 41,250 บาท  ได้เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 จะมีวิธีการเลื่อนเงินเดือนดังนี้
คำนวณจำนวนเงินที่ต้องใช้เลื่อน เงินเดือนครู B  ซึ่งอยูในฐานบนของอันดับครู คศ.2 จะใช้ฐานในการคำนวณคือ 35,270 x 3% = 1,058.10 บาท

เมื่อนำเงินเดือนมารวมกับเงินที่ใช้ในการเลื่อนในครั้งนี้จะได้ 41,250 + 1,058.10 = 42,308.10 บาท

แต่ตามหนังสือก.ค.ศ. ว20/2563 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คุณครู B สามารถสไลด์ไปรับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น 1 อันดับ คือ อันดับ คศ. 3 และจะได้รับเงินเดือนไม่้กินขั้นสูงของอันดับคศ.3 คือ 58,390 บาท

ดังนั้น : เงินเดือนใหม่คุณครู B คือ 42,310 บาท (42,308.10 ปัดหลักสิบ)

หมายเหตุ :

1.ฐานในการคำนวณ ฐานบน และ ฐานล่าง ให้ใช้ตามอันดับปัจจุบัน เช่น ครู อันดับ คศ.2 ถึงแม้จะสไลด์ไปรับเงินเดือนในอันดับคศ.3 แต่ฐานในการคำนวณเงินเดือน ต้องใช้ ฐานของอันดับ คศ.2 เป็นต้น

2.การสไลด์ สามารถสไลด์ได้เพียง 1 อันดับเท่านั้น เช่น คศ.2 ไป คศ.3 ไม่สามารถข้าม จากคศ.2 ไปคศ.4 ได้ ตัวอย่าง นาย ก เป็นครู คศ.2 สามารถรับเงินเดือนได้สูงสูงในอับดับ คศ.3 คือ 58,390 บาท ถ้าเงินเดือน นาย ก ถึง 58,390 บาท เมื่อมีการเลื่อนเงินเดือนครั้งต่อไป นาย ก จะได้เงินเดือนคือ 58,390 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ ไปเรื่อยๆ จนกว่านาย ก จะมีวิทยฐานะใหม่

หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ สำหรับท่านใดมีข้อคำถามอยากให้ครูอัพเดตดอทคอมเขียนบทความเรื่องอะไร สามารถติดต่อส่งคำถามได้ที่ facebook ครูอัพเดตดอทคอม หรือ [email protected]

ขอบคุณครับ