ทำวิทยฐานะ ว.17 + PA หรือ ว.21 + PA. อ่านเพื่อทำความเข้าใจ แล้วไปต่อ!

19676

ทำวิทยฐานะ ว.17 + PA หรือ ว.21 + PA. อ่านเพื่อทำความเข้าใจ แล้วไปต่อ!

Advertisement

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 06.00 น.
เอกสารประชาสัมพันธ์วิชาการ
ฉบับที่ 23 ปีการศึกษา 2564
โดยวีรัตน์ สานุมิตร ศึกษานิเทศก็
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง การเตรียมเอกสารขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ วPA ว17+วPA ว21+วPA จะต้องใช้อะไรประกอบบ้าง พร้อมไฟล์ doc ได้ที่นี่

ณ วันนี้ อยากจะให้รายละเอียดกับคุณครู ที่ไม่ทราบ ไม่รู้ หรือไม่มีเวลาที่จะคิดถึงตัวเอง มัวแต่คิดถึงเด็ก คิดถึงการสอน Online คิดถึงแบบฝึกใบงานการสอน On hand และคิดถึงภาระงานอันหนักอึ้งมากกว่าตัวเอง

ผมขอแบ่งคุณครูเป็นกลุ่มๆ ดังต่อไปนี้ครับ
       กลุ่มที่ 1 กลุ่มครผู้ช่วยในขณะนี้ สิ่งที่ครูต้องทำคือ ประเมินอย่างเข้ม ทั้ง 4 ครั้งให้ผ่าน และเมื่อผ่านวันใด หรือ
ครบรอบ การเป็นครูผู้ช่วย 2 ปีเมื่อใด ก็ให้ยื่นแบบบันทึกข้อตกลง หรือ PA กับ ผอ.โรงเรียนทันที และเก็บงานตามที่ได้ทำ บันทึกข้อตกลงไว้ คือ 15 ตัวชี้วัด และประเด็นท้าทาย พร้อมทั้ง ขอรับการประเมินรายปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ยื่น PA ไว้
ดังนั้นครูผู้ช่วยขณะนี้ ไม่ต้องสนใจ ว.ใดๆ ก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็น ว.17 หรือ ว.21 คุณครูไม่ได้ใช้ครับ ใช้ ว.PA เพียว

กลุ่มที่ 2 กลุ่มครูที่ครอง คศ. 1 ณ เวลานี้ ค่อนข้าง ละเอียดฮ่อนและมีหลากหลายกลุ่มดูว่าใครอยู่กลุ่มใดครับ 

2.1 กลุ่ม คศ. 1 บรรจุก่อน 5 ก.ค. 60 มีวุฒิปริญญาตรีและนับถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 แล้ว ครอง คศ. 1 ครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี กลุ่มนี้ ส่ง ว.17 แบบเพียวได้ และต้องส่งให้แล้วเสร็จหลังครบ 6 ปี และต้องส่งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 ก.ย. 65 และส่งก่อนที่จะครบ 7 ปี (เหตุผลที่ส่งก่อนครบ 7 ปีคือช่วงเปลี่ยนผ่าน ว.21 กล่าวว่า ต้องส่ง แบบ ว.17 เดิมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีหลังวันมีสิทธิ์ยื่น ว.17 แต่หากใครครอง คศ. 1 ครบ 7 ปีแล้ว
ก่อนวันที่ 30 ก.ย. 65 และยังไม่ได้ส่ง ว.17 ถือว่าหมดสิทธิ์การ ส่ง ว.17 ช่วงเปลี่ยนผ่านครับ

2.2 กลุ่ม คศ. 1 บรรจุก่อน 5 ก.ค. 60 มีวุฒิปริญญาโท แบบลดเวลาได้ ตาม ว. 26 และครอง คศ. 1 ครบ 4 ปี ก่อน 30 ก.ย.65 แต่ไม่เกิน 5 ปี สามารถส่ง ว.17 แบบลดเวลาได้ ภายใน 30 ก.ย. 65 แต่หากเกิน 5 ปี แล้วยังไม่ได้ส่ง แม้จะไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 65 ก็หมดสิทธิ์ในการส่งแบบ ว.17 เพราะ ว.21 กำหนด

2.3 กลุ่ม คศ. 1 ไม่ว่าจะบรรจุก่อนหรือหลัง 5 ก.ค. 60 ก็ตาม เมื่อนับเวลาถึง 30 ก.ย. 65 แล้ว ครอง คศ. 1 ครบหรือเกิน 5 ปี และมีคุณสมบัติการยื่น ว. 21 สามารถเลือกยื่น ว.21 ได้ และต้องส่งให้ถึง ศธจ. ภายในวันที่ 30 ก.ย. 65

2.4 กลุ่ม คศ. 1 บรรจุก่อน 5 ก.ค. 60 แต่นับคุณสมบัติ ที่จะส่งแบบ ว.17 หรือ นับแบบ ว.21 คุณสมบัติไปครบ หลัง 30 ก.ย. 65 เช่น บรรจุ 1 พ.ค. 60 ได้ คศ. 1 วันที่ 1 พ.ค. 62 แม้จะ เรียน ป.โทแบบลดเวลาได้ นับครอง คศ. 1 ครบ 4 ปี วันที่ 1 พ.ค. 66 ซึ่งเลย วันที่ 30 ก.ย. 65 ไปแล้ว ต้องส่งแบบ ว. 9 หรือ
PA ดังนั้น คนกลุ่มนี้ มีสิทธิ์เลือกใช้ ว.21 หรือ ว.17 ไปเชื่อมต่อ PA ได้ แล้วแต่ประสงค์

2.5 กลุ่ม คศ. 1 บรรจุหลัง 5 ก.ค. 60 กลุ่มนี้ ใช้ ว.21 เชื่อมต่อ PA หรือ ว.9 เท่านั้นครั่บ ใช้ ว.17 เชื่อมต่อไม่ได้

Advertisement

2.6 กลุ่ม คศ. 1 ที่ ครอง คศ. 1 ตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นมา กลุ่มนี้ ไม่ต้องเก็บ ว.เดิมให้เสียเวลานะครับ ยังไงก็ตาม เข้า PA หรือ ว.9 เต็มๆ ครับ เหตุผลก็คือ เมื่อได้ คศ. 1 วันที่ 1 ต.ค. 63 จะครอง คศ. 1 ครบ 4 ปี วันที่ 1 ต.ค. 67 ซึ่ง เมื่อถึงวันดังกล่าว มีผลการประเมิน ว.9 หรือ PA ครบ 3 ปีแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ ว.21 แม้แต่ปีเดียว หรือบางคนลดเวลาได้เหลือ 3 ปี ครบ 3 ปี เมื่อ 1 ต.ค. 66 ก็มีผลการประเมิน ว.9 หรือ PA
ครบ 2 ปีตามเงื่อนไขแล้ว ไม่ต้องใช้ ว.21 เป็นต้นครับ

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ ครอง คศ. 2.3 4 ในตอนนี้
3.1 กลุ่มครอง คศ. 2,3,4 ในขณะนี้ กลุ่มนี้หมดสิทธิ์ส่ง แบบ ว.17 แล้ว จึงเหลือ ว.เดียวคือ ว.21 หากคุณสมบัติครบ ก่อน 1 ต.ค. 65 คือ ครอง คศ.นั้นๆ ครบ 5 ปี หรือเกิน 5 ปีแล้ว สามารถส่ง ว.21 ได้ ภายใน วันที่ 30 ก.ย. 65 โดยส่งให้ถึง ศธจ.

3.2 กลุ่มครอง คศ.2,3,4 ครบ 5 ปี หลัง 30 ก.ย. 65 กลุ่มนี้ ใช้วิธีการเชื่อมต่ออย่างเดียวนะครับ และ ต้องใช้ ว.21 ไปเชื่อมต่อเท่านั้น ไม่สามารถใช้ ว.17 เชื่อมต่อได้ ใช้ผล ว.21 เชื่อมต่อได้ สูงสุด 2 ปี ต่ำสุด 1
ปี และสามารถเลือกผลการ ประเมิน วฐ.2 ปีใดได้ที่มีสิทธิ์ประเมินและมีผลการประเมินผ่าน นะครับ เช่นบางคนประเมินว.21 ปี 61-64 แต่เลือกใช้ 62-63 ได้

3.3 กลุ่มครอง คศ.2,3,4 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นมา กลุ่มนี้จะเหมือนกลุ่ม 2.6 นะครับ คือ ไม่ต้องเก็บ ว.เดิม เก็บ ว.9 หรือ PA อย่างเดียวนะครับ ไม่ต้องใช้ ผลการประเมิน ว.21 แม้แต่ปีเดียวครับ หลายคนแย้งผมว่า หากไม่ประเมิน ว.21 ไว้ ก็ จะเสียเวลา ก่อน 1 ต.ค. 64 ไปเลยสิ ลองไปดูตามข้อ 2.6 อีก รอบนะครับ ยืนยันครับ ยังไงก็ไม่เสียเวลาแม้แต่วันเดียวครับ

กลุ่มสุดท้าย กลุ่มฟ้าประทาน

กลุ่มนี้ ครอง คศ.ต่างๆ เป็นเวลาน่านแล้ว ไม่ได้ส่ง ว.17 หรือ ว.21 เลย และขาดคุณสมบัติ ว.เดิม ทั้ง 2 แบบเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บผล วฐ. 2 ของ ว.21 จำนวน 2 ปี ไปเชื่อมต่อ PA จำนวน 1 ปี ส่งได้เร็วสุด 1 ต.ค. 65 นะครับ กลุ่มนี้จึงได้ชื่อว่า กลุ่มฟ้าประทาน บางคนถาม ว่า ไม่มีคุรุพัฒนา จะประเมินผ่านหรือไม่ตอบว่าผ่านครับ ไปดู
ตัวขี้วัดนะครับ ผ่านได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีชั่วโมงคุรุพัฒนาครับ ส่วนใครที่บอกว่า ไม่มีคุรุพัฒนา หรือ PLC ไม่ครบ 50 ชม. ประเมินรายปีไม่ผ่านนั้น รู้ไม่จริงครับ

ย้ำว่า ทั้งหมดคือข้อคิดเห็นส่วนตัวครับ ท่านจะเชื่อ หรือไม่ก็ได้ครับ หรือหากมีข้อเสนอแนะใด โปรดได้ชี้แนะครับ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ ฉบับหน้าพบกันใหม่ครับมีสิ่งใด
เสนอแนะติดต่อที่ ศน.วีรัตน์ สานุมิตร 0892626687

ทำวิทยฐานะ ว.17 + PA หรือ ว.21 + PA. อ่านเพื่อทำความเข้าใจ แล้วไปต่อ!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูล ทำวิทยฐานะ ว.17 + PA หรือ ว.21 + PA. อ่านเพื่อทำความเข้าใจ แล้วไปต่อ! จาก เพจ krukeaw

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/