ทำไมจึงต้องออกเกณฑ์อัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหม่

3819

ทำไมจึงต้องออกเกณฑ์อัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหม่

Advertisement

 

การวางแผนผลิตกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้ประเทศมีต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ การศึกษาถือเป็น
เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศให้เป็นคนดี มีปัญญา เก่ง มีความสุขและมีความพร้อมสำหรับบริบทในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพราะสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงย่อมต้องการผู้ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์ และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ การศึกษานอกจากจะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และพัฒนาตนได้แล้ว ยังสามารถเป็นตัวกำหนดทิศทางของประเทศได้อีกด้วย“ทําไมจึงต้องออกเกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหม่?” เมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 คงมีคำถามนี้เกิดขึ้นในแวดวงการศึกษา

จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหลาย ๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัด หลังจากที่ ก.ค.ศ. ประกาศเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563)

คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าปัญหาอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องกำลังส่งผลต่อประเทศไทย ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ปัญหาจำนวนเด็กลดลงเรื่อยๆ ทำให้สัดส่วนของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 50 คน เพิ่มสูงขึ้น ห้องเรียนมีขนาดเล็กลงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของความถดถอยของคุณภาพการศึกษาเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กมีต้นทุนในการบริหารจัดการสูงและมักจะได้รับการจัดสรรทรัพยากรไม่เพียงพอ จากงานวิจัยของธนาคารโลก (WORLD BANK) สํานักงานประเทศไทย

แสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่า จำนวนครูต่อนักเรียนของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก คือ 1 : 17 แต่เมื่อลงลึกในรายละเอียดกลับพบว่าในสถานศึกษายังพบปัญหาครูขาดแคลนในลักษณะที่ไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีอยู่จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย

1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์ 4) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และ 8) ภาษาต่างประเทศ

ซึ่งการขาดแคลนครูในลักษณะดังกล่าว นับเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คุณภาพการศึกษาตกต่ำ นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการเกษียณอายุราชการเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย เพราะในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2567

Advertisement

อ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่างที่นี่

ทำไมจึงต้องออกเกณฑ์อัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหม่

ทำไมจึงต้องออกเกณฑ์อัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหม่

ทำไมจึงต้องออกเกณฑ์อัตรากำลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหม่

ขอบคุณที่มา : http://ebook.otepc.go.th/ebook?id=61165ae37d025206e8b71526

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/