ทิพยประกันภัย แจงรับประกันเงินกู้ครู

563

เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายสมพร สืบถวิลกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย
ว่ากรณีที่สมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู (ช.พ.ค.)
ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ
ให้ตรวจสอบโครงการปล่อยกู้ของธนาคารออมสิน และบมจ.ทิพยประกันภัย
ซึ่งเป็นผู้รับประกันสินเชื่อครู นั้น ยืนยันว่า บมจ.ทิพยฯ
ได้เข้าไปรับทำประกันกลุ่มครู ตามโครงการเงินกู้ ช.พ.ค. เมื่อ 5
ปีก่อนภายใต้ชื่อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสุขภาพสินเชื่อปลอดภัยทั้งนี้
สาเหตุที่ผู้กู้เงินต้องมีหลักประกันนั้น
เนื่องจากที่ผ่านมาการกู้เงินของธนาคาร ต้องมีการรวมกลุ่มย่อย
เพื่อค้ำประกันซึ่งกันและกัน
หากผู้กู้รายใดเสียชีวิตและผู้ค้ำประกันไม่ต้องการรับภาระหนี้สินระหว่างกัน
ในกลุ่มย่อย จึงทำให้ต้องมีระบบประกันภัยเข้ามารองรับ
เพื่อไม่เป็นภาระของผู้ค้ำประกันและทายาท หากผู้กู้เสียชีวิต

นายสมพรยังกล่าวต่อว่า การทำประกัน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้กู้
รวมทั้งยังทำให้ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ที่สูงขึ้นและง่ายขึ้น
รวมทั้งการทำประกันสินเชื่อ
ยังเป็นไปตามความสมัครใจของผู้กู้และเป็นไปตามเงื่อนไขการกู้เงิน
ที่ระบุไว้ในแบบคำขอกู้จากธนาคาร
โดยผู้กู้สามารถเลือกที่จะทำประกันหรือไม่ทำประกันก็ได้
และสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ แต่ทายาทและผู้ค้ำประกัน
อาจต้องเข้ามารับผิดชอบภายหลัง ขณะเดียวกันเนื่องจากเป็นการประกันกลุ่ม
ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เก็บกรมธรรม์จึงต้องเป็นเจ้าหนี้คือธนาคารออมสิน
และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา ในฐานะที่ดูแลช.พ.ค. โดยผู้กู้เงิน
จะออกเป็นใบสรุปเงื่อนไขความคุ้มครองให้

ทั้งนี้หากผู้กู้ต้องการได้กรมธรรม์ฉบับจริงก็ให้แจ้งบริษัทฯ เพื่อพิจารณา แต่กรณีการประกันกลุ่มนั้น จะไม่ออกกรมธรรม์จริงให้ลูกค้าอยู่แล้ว
นอกจากนี้ผู้กู้เงินยังสามารถยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย สามารถทำได้เช่นกัน
แต่เนื่องจากกรมธรรม์เป็นการประกันภัย
เพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่ผู้เอาประกันเป็นผู้กู้เงิน
โดยระบุให้ธนาคารออมสินเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นลำดับแรก
เพื่อวัตถุประสงค์ลดภาระของทายาทของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
การยกเลิกอาจทำให้บุคคลเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนในภายหลังและเงื่อนไขการ
กู้อาจเปลี่ยนแปลงไป

“กรมธรรม์ของบริษัทมีข้อดีและจุดเด่น ต่างจากบริษัทประกันชีวิตทั่วไป
และหากผู้กู้เสียชีวิตในกรณีที่กำหนดไว้
บริษัทจะเป็นผู้ชำระหนี้กับธนาคารออมสินทั้งหมด และถ้ามีเงินเหลือ
ธนาคารออมสินจะส่งคืนทายาทต่อไป
โดยที่ผ่านมาได้จ่ายค่าสินไหมให้ผู้ที่ทำประกันไว้เกือบ 7,000 ราย
คิดเป็นค่าสินไหม 6,500 ล้านบาท จากเบี้ยที่รับมาประมาณ 10,000 ล้านบาท”
นายสมพรกล่าว

ขอบขอบคุณ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 8 มิถุนายน 2558