ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูในปัจจุบัน และทศวรรษหน้า บรรยายพิเศษ INTEC 2022 โดย เลขาธิการ ก.ค.ศ.

1060

 

Advertisement

ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูในปัจจุบัน และทศวรรษหน้า บรรยายพิเศษ INTEC 2022 โดย เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เลขาธิการ ก.ค.ศ. ร่วมบรรยายพิเศษ INTEC 2022 “ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูในปัจจุบัน และทศวรรษหน้า”

ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูในปัจจุบัน และทศวรรษหน้า บรรยายพิเศษ INTEC 2022 โดย เลขาธิการ ก.ค.ศ.

วันที่ 10 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) บรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “ทิศทางการผลิตและพัฒนาครูในปัจจุบันและทศวรรษหน้า” ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ International and National Teacher Education Conference (INTEC 2022) ในหัวข้อ “Teacher Education in the Next Normal” จัดโดยที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)

รศ.ดร.ประวิต กล่าวตอนหนึ่งว่า การผลิตและพัฒนาครูในทศวรรษหน้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ภาคการฝึกหัดครูจะทำอย่างไรให้บัณฑิตตอบโจทย์สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความคาดหวังจากสังคมภายนอกที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งนี้คือโจทย์สำคัญที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการปรับตัว การผลิตครูหลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีความสำคัญ จะต้องทำให้คนที่จะเข้ามาเป็นครูมีความพร้อมมากที่สุด ฝ่ายผลิตเองก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้และได้คนที่จะออกไปเป็นครูมีความพร้อมในการทำงานจริงๆ

การเรียนการสอนคงต้องเปลี่ยนแปลงไป เราต้องการคุณครูที่เชื่อมโยงความรู้ สามารถทำให้เด็กเข้าถึงและเข้าใจสิ่งที่กำลังเรียนรู้ได้ คุณครูสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิม ประสบการณ์เดิม ไปสู่การเรียนรู้ครั้งใหม่ของเด็กได้ เราต้องการคุณครูที่สามารถสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ให้กับเด็กได้ สามารถกระตุ้นแรงจูงใจในการเรียนรู้ พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ของเด็กและให้ข้อมูลสะท้อนกลับให้กับเด็ก พัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน ฝึกการกำกับเรียนรู้ ฝึกให้เด็กสามารถกำกับเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้คือทักษะใหม่ของครูที่จำเป็นต้องฝึก เด็กที่จะเข้ามาเป็นครูในยุคต่อไปต้องมีประสิทธิภาพที่จะสอนได้ทันทีในวันแรกของการทำงาน

Advertisement

การผลิตครูในอนาคตจำเป็นต้องเน้นที่ประสิทธิภาพต้องมีกระบวนการต่าง ๆ การฝึกประสบการณ์ที่เข้มข้นมีระบบการนิเทศที่ลงลึกไป ประสิทธิภาพคือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้น และสามารถไปถึงผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ไม่ใช่แค่มีมิติด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เราต้องการที่จะทำให้คุณครูสามารถสร้างทักษะพื้นฐานให้กับเด็กได้ นี่คือเป้าหมายสำคัญในอนาคต ขอขอบคุณประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ที่ได้มีการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้เราจำเป็นจะต้องสร้างความสมดุลทั้งในภาคผู้ผลิตครูและผู้ใช้ เราคงไม่สามารถปล่อยให้ระบบการศึกษาของเราโดยเฉพาะภาคการผลิตและพัฒนาครูเดินหน้าไปอย่างไร้ทิศทางได้ในอนาคต รศ.ดร.ประวิต กล่าว

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ International and National Teacher Education Conference (INTEC 2022) นี้เป็นการประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ เช่น การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การเสวนากลุ่มย่อยในหัวข้อต่าง ๆ โดยมี ครู อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาทุกระดับ นักศึกษาทุกระดับปริญญาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อกำหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

อบรมออนไลน์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาครู ในยุค New Normal หลักสูตร นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:30 – 12:00 น.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/