Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ที่มา ครูธุรการโรงเรียน ก่อนมาเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ในปัจจุบัน

ที่มา ครูธุรการโรงเรียน ก่อนมาเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ในปัจจุบัน

Advertisement

ที่มา ครูธุรการโรงเรียน ก่อนมาเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ในปัจจุบัน

 

เพิ่มเพื่อน
ที่มา ครูธุรการโรงเรียน   ก่อนมาเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ในปัจจุบัน
ที่มา ครูธุรการโรงเรียน ก่อนมาเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ในปัจจุบัน

 

Advertisement

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานแทนครู  จำนวน 23,277 อัตรา เป็นระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) วงเงินงบประมาณ  8,031,243,400 บาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปีการศึกษา 2550 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน 31,501 โรง/76 ศูนย์การศึกษาพิเศษ นักเรียน 8,330,457 คน และขาดครู 45,205 อัตรา (นับรวมพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 18,172 อัตราแล้ว) ทั้งนี้เนื่องจาก สพฐ. ได้ดำเนินการตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐโดยยุบเลิกอัตราข้าราชการครูเกษียณอายุและเกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน 53,948 อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2552 ซึ่ง สพฐ. ได้พยายามบริหารจัดการเพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ในหลายรูปแบบ เช่น ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เรียกครูช่วยราชการคืนสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน นิมนต์พระสงฆ์มาช่วยสอน ส่งเสริมให้เอกชนช่วยจัดการศึกษา จัดนักศึกษาช่วยสอนตามโครงการครูสหกิจ ถ่ายโอนโรงเรียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกลี่ยครูจากโรงเรียนที่มีครูเกินพอดีและหรือขาดน้อยกว่าไปยังโรงเรียนที่ขาดครูมากกว่า (กรณีได้อัตราเกษียณอายุราชการคืนจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สพฐ. ได้ดำเนินการเกลี่ยไปให้โรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดครูมาโดยตลอด ขณะนี้เกลี่ยไปแล้วมากกว่า 42,285 อัตรา) แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้
2. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนให้ สพฐ. (พ.ศ. 2548-2551) จำนวน 18,172 อัตรา และจากการเก็บข้อมูลจำนวนครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนใน สพฐ. ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี พบว่ามีอยู่จำนวน 4,932 คน และในปีการศึกษา 2550 สพฐ.ได้จัดงบประมาณอัตราจ้างครูให้สถานศึกษาที่ขาดครูขั้นวิกฤต จำนวน 8,180 อัตรา โรงเรียนได้จ้างครูผู้สอนด้วยเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 10,236 คน จ้างด้วยงบประมาณจาก อบจ./อบต./เทศบาล อีกจำนวน 2,227 คน  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ได้รับความเดือดร้อนจากความขาดแคลนอัตรากำลังครู และเงินส่วนหนึ่งที่จะใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้ถูกนำมาใช้ในการจ้างครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในปัจจุบันสามารถจัดการศึกษาได้ในเชิงปริมาณเท่านั้น ส่วนในเชิงคุณภาพยังจัดให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกโรงเรียนไม่ได้ สพฐ. จึงเสนอโครงการคืนครูให้นักเรียนโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อให้ข้าราชการครูที่ต้องปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนได้กลับไปปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.1.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีความคล่องตัวในการดำเนินงานและข้าราชการครูได้ปฏิบัติการสอนได้เต็มที่
2.2 เป้าหมาย
2.2.1 เชิงปริมาณ
(1) เพื่อให้ข้าราชการครูที่ต้องปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนได้กลับไปปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น (อัตราจ้าง) จำนวน 14,532 อัตรา มาปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียน
(2) เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ (อัตราจ้าง) ให้โรงเรียนที่ไม่มีลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 8,745 โรง รวม  8,745 อัตรา
2.2.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนได้ครูผู้สอนที่มีวุฒิและสำเร็จการศึกษาตรงตามวิชาที่สอนในทุกสาขาวิชาเพิ่มขึ้น
(2) โรงเรียนที่ขาดแคลนครูมีการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น นักเรียนได้เรียนกับครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตรงตามสาขาวิชาที่สอน ภาระงานของครูได้รับการแบ่งเบาลง ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้คุณภาพของนักเรียนดีขึ้น
(3) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้คล่องตัว  สภาพแวดล้อมเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

Advertisement

          ข้อมูลจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี)  ณ วันที่  9 มิถุนายน 2552

 

และที่กล่าวมาคือ  จุดเริ่มแรกของการจัดสรร  อัตราตำแหน่ง  ครูธุรการโรงเรียน รุ่นแรก โดยในปี 2552   รับเงินเดือน
เดือน  มิ.ย. – ก.ย.  รับค่าจ้างต่อเดือน  4,200  บาท   จากนั้นทสัญญาจ้างเป็น ” ลูกจ้างชั่วคราว” ในเดือน ก.ย. ปีเดียวกัน
รับเงินเดือน  7,140  บาท    และต่อมามีการปรับเงินเดือนเป็น   9,000   บาท    จนมาถึงสมัยรัฐบาลหนึ่งๆมีการปรับเงิน
เดือนเป็น  15,000  บาท  (ข้อมูลจาก ครูธุรการรุ่นแรกท่านหนึ่ง  มิขอเอ่ยนาม)

 

จนเมื่อวันที่ 27 กันยายน  2562  สพฐ.มีหนังสือแจ้ง ปรับตำแหน่งจาก “ลูกจ้างชั่วคราว”   เป็น  “พนักงานจ้างเหมาบริการ”
ดังปรากฎเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ   ก็ต้องติดตามกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป..

 

ขอขอบคุณที่มา   กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like