ที่มา ครูธุรการโรงเรียน ก่อนมาเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ในปัจจุบัน

6334

ที่มา ครูธุรการโรงเรียน ก่อนมาเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ในปัจจุบัน

 

ที่มา ครูธุรการโรงเรียน   ก่อนมาเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ในปัจจุบัน
ที่มา ครูธุรการโรงเรียน ก่อนมาเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ในปัจจุบัน

 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการโครงการคืนครูให้นักเรียน โดยจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานแทนครู  จำนวน 23,277 อัตรา เป็นระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555) วงเงินงบประมาณ  8,031,243,400 บาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปีการศึกษา 2550 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ จำนวน 31,501 โรง/76 ศูนย์การศึกษาพิเศษ นักเรียน 8,330,457 คน และขาดครู 45,205 อัตรา (นับรวมพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 18,172 อัตราแล้ว) ทั้งนี้เนื่องจาก สพฐ. ได้ดำเนินการตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐโดยยุบเลิกอัตราข้าราชการครูเกษียณอายุและเกษียณอายุก่อนกำหนด จำนวน 53,948 อัตรา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2552 ซึ่ง สพฐ. ได้พยายามบริหารจัดการเพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ในหลายรูปแบบ เช่น ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เรียกครูช่วยราชการคืนสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน นิมนต์พระสงฆ์มาช่วยสอน ส่งเสริมให้เอกชนช่วยจัดการศึกษา จัดนักศึกษาช่วยสอนตามโครงการครูสหกิจ ถ่ายโอนโรงเรียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกลี่ยครูจากโรงเรียนที่มีครูเกินพอดีและหรือขาดน้อยกว่าไปยังโรงเรียนที่ขาดครูมากกว่า (กรณีได้อัตราเกษียณอายุราชการคืนจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) สพฐ. ได้ดำเนินการเกลี่ยไปให้โรงเรียน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดครูมาโดยตลอด ขณะนี้เกลี่ยไปแล้วมากกว่า 42,285 อัตรา) แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูได้
2. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได้อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนให้ สพฐ. (พ.ศ. 2548-2551) จำนวน 18,172 อัตรา และจากการเก็บข้อมูลจำนวนครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณของโรงเรียนใน สพฐ. ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี พบว่ามีอยู่จำนวน 4,932 คน และในปีการศึกษา 2550 สพฐ.ได้จัดงบประมาณอัตราจ้างครูให้สถานศึกษาที่ขาดครูขั้นวิกฤต จำนวน 8,180 อัตรา โรงเรียนได้จ้างครูผู้สอนด้วยเงินบำรุงการศึกษา จำนวน 10,236 คน จ้างด้วยงบประมาณจาก อบจ./อบต./เทศบาล อีกจำนวน 2,227 คน  ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ได้รับความเดือดร้อนจากความขาดแคลนอัตรากำลังครู และเงินส่วนหนึ่งที่จะใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้ถูกนำมาใช้ในการจ้างครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการจัดการศึกษาของ สพฐ. ในปัจจุบันสามารถจัดการศึกษาได้ในเชิงปริมาณเท่านั้น ส่วนในเชิงคุณภาพยังจัดให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกโรงเรียนไม่ได้ สพฐ. จึงเสนอโครงการคืนครูให้นักเรียนโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อให้ข้าราชการครูที่ต้องปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนได้กลับไปปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.1.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีความคล่องตัวในการดำเนินงานและข้าราชการครูได้ปฏิบัติการสอนได้เต็มที่
2.2 เป้าหมาย
2.2.1 เชิงปริมาณ
(1) เพื่อให้ข้าราชการครูที่ต้องปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนได้กลับไปปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจัดหาบุคลากรทางการศึกษาอื่น (อัตราจ้าง) จำนวน 14,532 อัตรา มาปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียน
(2) เพื่อจัดหาเจ้าหน้าที่ (อัตราจ้าง) ให้โรงเรียนที่ไม่มีลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 8,745 โรง รวม  8,745 อัตรา
2.2.2 เชิงคุณภาพ
(1) นักเรียนได้ครูผู้สอนที่มีวุฒิและสำเร็จการศึกษาตรงตามวิชาที่สอนในทุกสาขาวิชาเพิ่มขึ้น
(2) โรงเรียนที่ขาดแคลนครูมีการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น นักเรียนได้เรียนกับครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตรงตามสาขาวิชาที่สอน ภาระงานของครูได้รับการแบ่งเบาลง ครูมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานทำให้คุณภาพของนักเรียนดีขึ้น
(3) โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้คล่องตัว  สภาพแวดล้อมเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน

          ข้อมูลจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี)  ณ วันที่  9 มิถุนายน 2552

 

และที่กล่าวมาคือ  จุดเริ่มแรกของการจัดสรร  อัตราตำแหน่ง  ครูธุรการโรงเรียน รุ่นแรก โดยในปี 2552   รับเงินเดือน
เดือน  มิ.ย. – ก.ย.  รับค่าจ้างต่อเดือน  4,200  บาท   จากนั้นทสัญญาจ้างเป็น ” ลูกจ้างชั่วคราว” ในเดือน ก.ย. ปีเดียวกัน
รับเงินเดือน  7,140  บาท    และต่อมามีการปรับเงินเดือนเป็น   9,000   บาท    จนมาถึงสมัยรัฐบาลหนึ่งๆมีการปรับเงิน
เดือนเป็น  15,000  บาท  (ข้อมูลจาก ครูธุรการรุ่นแรกท่านหนึ่ง  มิขอเอ่ยนาม)

 

จนเมื่อวันที่ 27 กันยายน  2562  สพฐ.มีหนังสือแจ้ง ปรับตำแหน่งจาก “ลูกจ้างชั่วคราว”   เป็น  “พนักงานจ้างเหมาบริการ”
ดังปรากฎเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ   ก็ต้องติดตามกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป..

 

ขอขอบคุณที่มา   กระทรวงศึกษาธิการ