Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ที่ ศธ 04009/ว1263 การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัด สพฐ.

Advertisement

เรื่อง การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสังกัดสพฐ.

เพิ่มเพื่อน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

Advertisement

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.นร.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุความรุนแรง

Advertisement

อันนำไปสู่การฟ้องร้องต่างๆเนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระทำความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตะหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวจึงให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการร่วมติดตามประเมินผลและร่วมแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการดังนี้ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

You might also like