ที่ ศธ 04009/ว6818 การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2105
ที่ ศธ 04009/ว6818 การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ ศธ 04009/ว6818 การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ที่ ศธ 04009/ว6818 การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม ๑๐๓๐๐

เรื่อง การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต /ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
อ้างถึง    ๑ หนังสือสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๑๗๒
ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๑๑๘ / ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ได้แจ้งคำสั่งมอบอำนาจการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาเพื่อดำเนินการออกบัตรประจำตัวให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
และผู้รับบำเหน็จบำนาญ ให้ทราบและดำเนินการ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ชั้นพื้นฐาน (นายอัมพร พินะสา) ได้มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการตาม
หนังสือที่อ้างถึง ๒ ทั้งนี้ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ให้นำเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนาม  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ที่ ศธ 04009/ว6818 การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ ศธ 04009/ว6818 การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ