ทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1733

📌ประกาศ มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะมอบ ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4 ) ปีการศึกษา 2564 เป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำทั้งของรัฐและเอกชน

ทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศ ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครที่นี่ ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4 ) ปีการศึกษา 2564
ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4 ) ปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษา

👉ติดต่อขอรับทุนได้ที่ สำนักงาน สกสค. กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2215 1630-31 สำหรับส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัด ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือลูกจ้างประจำผู้ขอรับทุนปฏิบัติงานอยู่

🚨ยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2280 2906 http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=4064

ขอบคุณเนื้อหาจาก สกสค.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม บทเรียนพร้อมแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรการสร้างแบบสำรวจและแบบทดสอบด้วย Google Forms พร้อมรับเกียรติบัตร