ทุนครูพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

1363

ทุนครูพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

ทุนครูพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

ทุนครูพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565
ทุน ครูพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

ทุนครูพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเพื่อให้การคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง จึงขอให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จํานวน 1,635 ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2565 สําหรับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างยืนยันผลการทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 26 ราย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งผลให้ทราบเมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งยืนยัน ผลการทดสอบภาษาอังกฤษแล้ว และเมื่อดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลไปยังสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบรายงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ทุนครูพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565
ทุน ครูพัฒนาท้องถิ่น ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

หนังสือแจ้ง ศธจ.

>> 1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙-ว๖๐๘๕ ลว. ๗ ต.ค. ๖๕

>> 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓

>> 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

>> 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

5. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

หนังสือแจ้ง สศศ.

>>> 1. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙-๖๐๘๗ ลว. ๗ ต.ค. ๖๕

>>> 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๓

>>> 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

>>> 4. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แผนบรรจุ ครูพัฒนาท้องถิ่น 2565 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565