วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาทุนโครงการ สควค. เตรียมรับสมัคร ครู โครงการ สควค. โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนตั้งแต่ปี 2564 - 2567

ทุนโครงการ สควค. เตรียมรับสมัคร ครู โครงการ สควค. โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนตั้งแต่ปี 2564 – 2567

Advertisement

ทุนโครงการ สควค. เตรียมรับสมัครครูโครงการ สควค.

วันที่ 23 มีนาคม 2564 / ทำเนียบรัฐบาล คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 – 2567) ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้ทันกับแผนความต้องการข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดยมีเป้าหมายในการผลิตครู SMT คุณภาพบรรจุ   ในสถานศึกษาของ สพฐ. ทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พศ. 2566 – 2573 รวม 1,200 คน มีเป้าหมายบรรจุครู  ปีละ 150 คน โดยให้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดำเนินงานภายใต้งบประมาณ 1,654.98 ล้านบาท แบ่งเป็น งบทุนการศึกษาประมาณ 1,377 ล้านบาท และงบดำเนินงานประมาณ  278 ล้านบาท

                คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าการดำเนินงานโครงการนี้มีระยะเวลา 10 ปี วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างบุคลากรครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาโทหรือ ครู SMT คุณภาพรุ่นใหม่ ทดแทนบุคลากรเกษียณอายุราชการและโยกย้ายภูมิลำเนา  โดยมีหลักสูตรเฉพาะที่มุ่งพัฒนาทักษะสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้าน Coding การทำวิจัยในชั้นเรียน และการนำการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ หรือใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิทยาศาสตร์  สู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดทางการศึกษาวิถีใหม่ เพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการเปลี่ยนโฉมบาทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่

สำหรับแผนการดำเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 4 ในส่วนทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1  ทุนระดับปริญญาตรี-โท รวม 600 ทุน โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนตั้งแต่ปี 2564 – 2567 ให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี และศึกษาต่อเนื่องในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท  และรูปแบบที่ 2 ทุนระดับปริญญาโท รวม 600 ทุน โดยสรรหาคัดเลือกผู้รับทุนตั้งแต่ปี 2564 – 2567 จากผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในระดับปริญญาโท

Advertisement

ส่วนงบดำเนินงาน จะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของโครงการ ซึ่งเกี่ยวข้อง สถาบันผลิตครู (คณาจารย์ อาจารย์นิเทศก์)  โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ครูพี่เลี้ยง) และเครือข่ายวิชาการครู สควค. ระดับภูมิภาค (เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี สสวท.เป็นผู้พัฒนา โปรแกรมเสริมทักษะเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ สควค. จำนวน 2 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียบร้อยแล้ว

“ครูรุ่นใหม่ภายใต้โครงการนี้จะเป็นครูผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของเยาวชนไทย ด้วยการเรียนการสอนฐานสมรรถนะอย่างมีมาตรฐาน มีความฉลาดรู้ทั้งเรื่องดิจิทัล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  มีทักษะรู้เท่ากันสื่อและสารสนเทศ สามารถใช้กระบวนการวิจัยหรือนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้ อดีตครู สควค. ใน 3 ระยะที่ผลิตมาก่อนหน้านี้ก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศในการผลักดันการจัดการเรียนการสอน SMT และเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการด้านการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอน Coding และโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เป็นต้น” คุณหญิงกัลยาย้ำความมั่นใจ

              ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ตั้งแต่ปี 2539   โดยได้ผลิตครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถสูง เป็นผู้นำทางวิชาการ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลา 24 ปี ที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการศึกษาทุน สควค. และเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนและหน่วยงานทางการศึกษา 5,397 คน ซึ่งนอกจากได้ปฏิบัติงานสอน พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเรียนการสอน  ของประเทศ โดยร่วมเป็นวิทยากรแกนนำในโครงการต่าง ๆ ของ สสวท. ร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการต่าง ๆ ของ สพฐ. พร้อมทั้งโครงการสำคัญต่าง ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ครู สควค. ยังได้รับรางวัลหนึ่งครูแสนดี 44 คน รางวัลครูสอนดี ครูดีเด่น ครูดีเยี่ยม   ครูดีในดวงใจ 94 คน รางวัล OBEC AWARDS 18 คน รางวัลวิจัยคุรุสภา 9 คน รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น 4 คน และรางวัลอื่น ๆ อีกจำนวนมาก และบางส่วนได้รับเชิญเป็นกรรมการระดับนานาชาติ ซึ่งการที่ ครม. อนุมัติโครงการ สควค. ระยะที่ 4 เป็นคุณต่อ  การพัฒนาการศึกษา SMT ของประเทศอย่างยิ่ง ครู สควค. รุ่นใหม่นี้จะเป็นกำลังสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสวท.

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments