ท่านคือใคร? สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.

2596

  สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอข้อมูลของบุคคลสำคัญของวงการการศึกษาไทยอีกท่านหนึ่งครับ   โดยบางท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนครับ  บุคคลท่านนั้นคือ  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. คนปัจจุบันซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญดังนี้

ประวัติการศึกษา

 • ปรัชาญาดุษฎีบัญฑิต[ปร.ด.] Doctor of Philosophy[Ph.D] การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Doctor of Education[Ed.D] Education Adminstration University of Northern Philippines [UNP]
 • การศึกษามหาบัญฑิต[กศ.ม.] การประถมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จังหวัดชลบุรี
 • การศึกษาบัญฑิต[กศ.บ.]ชีววิทยา/เทคโนโลยีทางการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน จังหวัดชลบุรี
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง [ป.กศ.สูง] วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครู จันทรเกษม กรุงเทพ

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจุบัน)

 • เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
 • ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
 • ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง
 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะสีชังและอำเภอหนองใหญ่ สำนักงานการประถศึกษาจังหวัดชลบุรี
 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนตูม สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเกาะสีชัง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี
 • อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • ครูผู้สอนโรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง ระดับ ปวช. และปวส. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2523-2526)

ที่มา : https://www.obec.go.th

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/