ท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัครออนไลน์ 9-31 มีนาคม 2564 นี้

2917
ท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัครออนไลน์ 9-31 มีนาคม 2564 นี้
ท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัครออนไลน์ 9-31 มีนาคม 2564 นี้

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ท่าน ป.พิพัฒน์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้ประชุมเรื่อง การประกาศดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปี 2564

จังหวัดได้รายงานการตรวงสอบตำแหน่งว่างและยืนยันตำแหน่งแถะอัตราของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่าง ที่ อปท. ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยจังหวัดได้ได้ตรวจสอบภาระ
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลแล้วไม่เกิน ๔o% เป็นไปตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีจำนวนตำแหน่งและอัตราว่างที่ อปท.ร้องขอมาทั้งสิ้น ๖๘ ตำแหน่ง
๔,๔๒๖ อัตรา  โดยจำแนกได้ ดังนี้ (ขัอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔)
(๑)ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีตำแหน่งว่าง ๒๑ ตำแหน่ง ๕๔๕ อัตรา
(๒) ตำแหน่งประภททั่วไป มีตำแหน่งว่าง ๒๕ ตำแหน่ง ๒,๘๑๒ อัตรา
(๓)ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีตำแหน่งว่าง ๒๒ สาขาวิชาเอก  ๑,๐๖๙ อัตรา

กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ (กำหนดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) ในแต่ละตำแหน่ง และเงินเดือนที่จะได้รับ (ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ๐๒๐๖.๗/๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ตามมติ กสถ.
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อใช้ประกอบกับประกาศรับสมัคร

เห็นชอบร่งประกาศ กสถ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้
– ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
– รับสมัครสอบทางเว็บไซต์    วันที่ ๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
– การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

ท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัครออนไลน์ 9-31 มีนาคม 2564 นี้

ท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัครออนไลน์ 9-31 มีนาคม 2564 นี้

ท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัครออนไลน์ 9-31 มีนาคม 2564 นี้
ท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น ปี 2564 รับสมัครออนไลน์ 9-31 มีนาคม 2564 นี้

ข้อมูลการติดต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

เบอร์ติดต่อ : 02-241-9000

 

 

 

ระบบเปิดให้บริการแล้ว ศึกษารายละเอียดได้เลยค่ะ

เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อสมัครได้ที่ http://www.dlaapplicant2564.com/

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ป.พิพัฒน์

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/