วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อ โครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อ โครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

Advertisement

ธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อ โครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เผยแพร่ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกการให้สินเชื่อ โครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 5 และสมาชิก ช.พ.ส. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และการให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ธนาคารออมสิน ยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค.
การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 5 และสมาชิก ซ.พ.ส. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และการให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกการให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ 5 และสมาชิก ช.พ.ส. การให้สินเชื่อ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. และการให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องจากไม่มีการให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่แล้ว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2589 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2546 ประกอบความในข้อ 5 แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ 707 ว่าด้วยการให้สินเชื่อ จึงให้ยกเลิกประกาศธนาคารออมสิน ดังต่อไปนี้

Advertisement

1. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้แก่สมาชิก ช.พ.ค. ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2548 (รหัส 04-12-11/10)
2. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ช.พ.ค. โครงการ ๕ และสมาชิก ช.พ.ส. ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน 2552 (รหัส 04-12-11/23)
3. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2553 (รหัส 04-12-149)
4. ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2555 (รหัส 04-12-164)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรทางการศึกษา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments