ธนาคารออมสิน ให้ยืมสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ผ่อนคืนได้นาน 8 ปีเต็ม

2838
สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ
สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ
ธนาคารออมสิน ให้ยืมสูงสุด 200,000 บาท สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต หรือชำระหนี้สินต่างๆ ผ่อนคืนได้นาน 8 ปีเต็ม
ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย
 คุณสมบัติของผู้ขอ
1. เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย
2. กรณียื่นขอสินเชื่อผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
3. กรณียื่นขอสินเชื่อผ่านบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
4. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป มื่อรวมอายุกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 ระยะเวลาจ่ายเงินคืน
– ไม่เกินรายละ 50,000 บาท จ่ายคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)
– รายละ 50,001-100,000 บาท จ่ายคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)
– รายละ 100,001-200,000 บาท จ่ายคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)
 วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิน
– ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)