ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ให้อัตโนมัติ สำหรับครูฯ ที่กู้ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เริ่ม 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563

5768

ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ให้อัตโนมัติ สำหรับครูฯ ที่กู้ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เริ่ม 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563

ธ.ออมสินพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ให้อัตโนมัติ   เริ่ม 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563
ธ.ออมสินพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย
ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ให้อัตโนมัติ เริ่ม 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการพักชำระหนี้เงินกู้ของธนาคารอมมสินมาฝากครับ โดยเมื่อวันที่ 14 เม.ย. 2563 เพจศธ.360องศา ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ธ.ออมสินพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ให้อัตโนมัติ สำหรับครูฯ ที่กู้ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เริ่ม 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เรื่อง แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินที่มีสถานะชําระหนี้ปกติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงาน สกสค.จังหวัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาหนังสือธนาคารออมสิน จํานวน 2 แผ่น

ด้วยธนาคารออมสิน แจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coid-19) ที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนโดยรวม ซึ่งรัฐบาลได้ดําเนินการมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มอบนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินมาตรการช่วยเหลือ ลูกหนี้ ในการนี้ จึงมีมาตรการช่วยเหลือด้วยโครงการพักชําระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้อัตโนมัติสําหรับลูกหนี้ เดิมของธนาคาร เป็นระยะเวลา 3 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.จึงขอความร่วมมือ สํานักงาน สกสค.จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.กับธนาคารออมสินทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ให้อัตโนมัติ สำหรับครูฯ ที่กู้ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เริ่ม 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2563
ธ.ออมสิน พักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ย ให้อัตโนมัติ สำหรับครูฯ ที่กู้ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เริ่ม 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563

ขอบคุณที่มาจาก : ศธ360องศา