นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ต้องทำอะไรบ้าง มาเช็กกัน..

7190
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ต้องทำอะไรบ้าง มาเช็กกัน..
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ต้องทำอะไรบ้าง มาเช็กกัน..

นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ต้องทำอะไรบ้าง มาเช็กกัน..

สวัสดีครับ เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากครับ  ด้วยในช่วงนี้มีการประกาศรับสมัคร นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทางแอดมิน จึงขอนำเสนอขอบข่ายงานของ นักจิตวิทยา  โรงเรียน ประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ว่าต้องทำอะไรบ้าง มาเช็กกันเลยครับ..

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การช่วยเหลือและให้คําปรึกษานักเรียนให้ประสบความสําเร็จในด้านการศึกษา สังคม และ อารมณ์ เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยทํางานร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ โรงเรียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

การปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องให้ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการในการ ทํางาน ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ลักษณะงานในด้านต่าง ๆ รวม 4 ด้านดังต่อไปนี้

1.ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รบการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(2) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา
(3) ประเมินสํารวจวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหา อธิบาย ทํานายแนวโน้มพฤติกรรมอารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตใน ระดับเบื้องต้น
(4) ให้คําปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบําบัดครอบครัว เพื่อการบําบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท/การใช้ความรุนแรง ฯลฯ
(5) ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับ เบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม
(6) ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น
(7) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
(8) รวบรวม ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต
(9) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการ วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ เฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 

4. ด้านบริการ 
(1) เผแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมี ควารู้ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
(2) ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทําแผนการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาควารู้ความสามารถ
**อ้างอิง ตามรายละเอียดในประกาศ รับสมัครของ สพท.ต่างๆ

เรื่องที่น่าสนใจ….
สพป. สุโขทัย เขต 2 รับสมัคร  นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่..และครูผู้สอน รวม 6 อัตรา
รวมลิ้งก์ ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพท. 
สพฐ เตรียมเปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน 225 อัตรา ประจำสำนักงานเขตพื้นที่

ครูอัพเดตดอทคอม
หวังว่าสิ่งที่นำมาฝากในวันนี้  คงเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ สมัครรับคัดเลือกของหลายๆท่านครับ