การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558

2015
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558

ด่วนที่สุด

เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงกาเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๐๖๕๓
ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เพิ่มเพื่อน

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน เมื่อสิ้นปิ้งบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๓ เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน
โครงการเพชรในตม จำนวน ๓๐ อัตรา ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒได้ส่งรายชื่อและผลการเรียนของนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๓๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สาขาวิชาการประถมศึกษา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานกับสำนักงานศึกษาธิการจัหวัด เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีมีสัญญาผูกพันตมโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ร ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

อนึ่ง ตำแหน่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ลงในทะเบียนประวัติว่าเป็น
ครูโครงการเพชรในตม จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นระยะเวลา ๔ ปี
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด

หนังสือแจ้ง สพท

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 30 ปีการศึกษา 2558

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูจาก สพฐ.