Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

นายกฯเห็นชอบร่างพ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต

Advertisement

เน้นการใช้ภาคีเครือข่ายจัดการเรียนรู้ และตั้งกองทุนส่งเสริมภาคีฯ เพื่อจูงใจร่วมจัดการศึกษาประชาชน


นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไทย ฐานะคณะทำงานยกร่าง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต
และอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง
พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต
ซึ่งร่างโดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ที่มี
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นประธาน ได้ผ่านความเห็นชอบของ สปท. และนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในหลักการแล้วเช่นกัน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาอีกครั้ง ดังนั้นถือว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีความก้าวหน้าพอสมควร

นายทวีศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักการสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ การส่งเสริมให้จัดการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งเป็นทางออกของประเทศ เป็นการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
ขณะเดียวกันยังเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
คือเริ่มตั้งแต่ก่อนเกิดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพ่อแม่ให้มีความรู้
ในการเลี้ยงดูบุตร สร้างครอบครัวที่เข้มแข็งไปจนถึงวัยสูงอายุ
ซึ่งถือเป็นการมองลึกไปข้างหน้า

และต่อไปในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ประชาชนจะเป็นทั้งผู้เรียนและผู้จัดได้มากขึ้น คือ
คนที่มีความรู้ความสามารถ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึงสถานประกอบการก็สามารถร่วมจัดการศึกษาให้ความรู้แก่ประชาชนได้
ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการใช้ภาคีเครือข่ายจัดการเรียนรู้ โดยมีข้อเสนอให้ตั้งกองทุนส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้จัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อจูงใจให้องค์กรต่าง ๆ รวมถึงบุคคลที่มีความรู้มาร่วมจัดการศึกษา

นอกจากนี้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังคาดหวังให้มีการจัดตั้งองค์กลาง
ทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงหน่วยงานทุกภาคส่วนให้มาร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามภารกิจด้วย

You might also like