Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

นายกฯ หนุน เลิกเรียนบ่าย 2 แต่ครูต้องมีคุณภาพมากขึ้น

Advertisement

นายกรัฐมนตรีย้ำเลิกภาควิชาการบ่ายสอง
เสริมด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์กระตุ้น สพฐ. วางแนวทางปลูกฝังการคิดวิเคราะห์
ความมีน้ำใจ ทำงานเป็นทีมเรียนรู้ศักยภาพและความสามารถเฉพาะตัวของเด็กแต่คน
พร้อมสนับสนุนให้เด็กค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
สนับสนุนแนวทางปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
โดยนโยบายหนึ่งคือการลดระยะเวลาการเรียนภาควิชาการลงโดยให้เลิกในเวลาบ่าย
สอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่า คุณครูอาจารย์ต้องใช้ความสามารถในการอธิบายและบูรณาการให้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยเวลาที่โรงเรียนเลิกยังคงเป็นเวลาเดิม ตามกำหนดของแต่ละแห่งซึ่งมักจะเป็นช่วงบ่ายสี่โมงเป็นต้นไป โดย
ช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงจนกว่าจะถึงเวลาโรงเรียนเลิก
ทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนแทน ทั้งนี้ ท่านนายกฯ
ฝาก สพฐ. ว่าควรจัดกิจกรรมหลากหลาย ที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์
ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม
และที่สำคัญควรมีกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง
เพราะท่านนายกฯเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษ มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง

พลตรีสรรเสริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่านนายกฯแนะนำว่า
การจัดกิจกรรมไม่จำเป็นต้องเปิดให้เฉพาะห้องเดียวกันหรือระดับชั้นเดียวกัน
บางกิจกรรมสามารถศึกษาหรือทำร่วมกันหลายระดับชั้นได้
เพื่อให้เด็กๆรู้จักการปรับตัว การช่วยเหลือดูแลกัน
การมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลายช่วงวัย
ซึ่งเป็นการจำลองสภาพจริงในสังคมให้เด็กได้เรียนรู้
ซึ่งจะยิ่งช่วยเพิ่มทักษะในการแก้ปัญหาให้กับเด็กไทย

นายกรัฐมนตรีอยากให้ผู้ปกครอง สบายใจว่า มิใช่
โรงเรียนจะเลิกเร็ว แล้วกลายเป็นผลักภาระให้ผู้ปกครอง
โรงเรียนยังคงต้องทำหน้าที่ให้การศึกษา
แต่เป็นการศึกษาที่ไม่ได้เน้นแค่วิชาการ
จนขาดทักษะด้านอื่นที่จำเป็นและสำคัญมาก
คือทักษะการใช้ชีวิตและการรู้จักตนเอง

 

ที่มา VOICE TV วันที่ 30 สิงหาคม 2558

You might also like