ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

8153

ลิงก์เข้าชม นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตร

   ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่มีหน้าที่สอน อบรมเกี่ยวกับวิชาความรู้ การอ่านเขียน รวมไปถึงการให้ความรู้และแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน (คำว่าครูนั้นมาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต คำว่า “คุรุ” และภาษาบาลี คำว่า “ครุ” , “คุรุ”)

ขั้นตอนแรกในการเข้าสู่ระบบ คุณครูเข้านิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://วันครู.com/ ดังภาพ

นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์
นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์

ขั้นตอนที่ 2 ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อสามารถเข้าร่วมงานได้อย่างสะดวกและสามารถอบรมวันครูออนไลน์ ประจำปี 2565 มีเกียรติบัตรให้ด้วย ในหลักสูตรที่จะ พัฒนา ปรับเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อครูสู่ศิษย์ ติดปีกความรู้และทักษะใหม่ๆ ของการเป็นครูและผู้บริหารยุคใหม่ โดยสามารถเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกได้จากลิงก์นี้

เรื่องราวที่นาสนใจ : ร่วมงานวันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com

หมายเหตุ : คุณครูหรือท่านที่สมัครสมาชิกเมื่อปี วันครู ปี 2564 สามารถ Login เข้าระบบได้เลยครับ

สมัครสมาชิกใหม่ : https://xn--42c5b5an4cvc.com/register-1.php

เข้าสู่ระบบสำหรับผู้เคยสมัครสมาชิก ปี 2564 : https://xn--42c5b5an4cvc.com/login-1.php

ขั้นตอนที่3 หลังจากที่คุณครูเข้านิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://วันครู.com/ คุณครูสามารถเข้าห้องที่สนใจตามรายละเอียดด้านล่างได้เคยครับ

>> เลือกห้องที่สนใจที่ : https://วันครู.com/

นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์
นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์
นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์
นิทรรศการวันครูออนไลน์ 2565 อบรมวันครูออนไลน์

ขั้นตอนที่4 หลังจากที่คุณครูเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์วันครูออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ https://วันครู.com/ เรียบร้อยแล้ว คุณครูสามารถลงทะเบียนเข้า “อบรมหลักสูตรวันครู” ดังภาพตัวอย่างครับ

ลิงก์อบรมหลักสูตรวันครู 2565 : https://xn--42c5b5an4cvc.com/online_course.php

เรื่องราวที่น่าสนใจ : ลิงก์อบรมวันครูออนไลน์ 2565 ลิงก์เข้าร่วม วิธีสมัคร หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันครู ปี 2565

ร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com
ร่วมงานวันครู ออนไลน์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.วันครู.com

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทย สู่สากล” เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 ประกอบไปด้วย 2 ตอน 9 หัวข้อ มีจำนวนชั่วโมง รวม 34 ชั่วโมง รายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 ปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัล 19 ชม.

ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ดังนี้

1.การสร้างและประยุกต์ใช้ metaverse ในการจัดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนในอนาคต ด้วยโปรแกรม Spatial” (The Metaverse Creation and Application for Increasing Learners’ Potential via (5 ชม.)

2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม เทคโนโลยีสื่อเสมือนจริงและห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนการสอนยุคดิจิทัล (5 ชม.)

3.การออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล (6 ชม.)

4.ความปลอดภัยไซเบอร์และทักษะดิจิทัล (3 ชม.) (6 ชม.)

ตอนที่ 2 ติดปีกความรู้เพื่อครูสู่ศิษย์ 15 ชม.

ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้

1.เปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ (3 ชม.)

2.การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ (3 ชม.)

3.การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารของนักเรียน EF (3 ชม.)

4.การจัดการความสุขในโรงเรียน (well-being at school) เพื่อเท่าทันความเครียดในยุค VUCA (3 ชม.)

5.การพัฒนาทักษะใหม่ (New Skills) สู่สากล (3 ชม.)

ซึ่งหลักสูตรนี้จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนและสามารถอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ครับ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ วันครู 2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/