นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6และม.3 ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียน

2186
นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียน
นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียน

เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
อ้างถึง ประกศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET)
ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พศ. ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

เพิ่มเพื่อน

ตามที่ รัฐมนตรีว่การกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มีนโยบาย ลดและปรับเปลี่ยนปแบบการวัตและประเมินคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา เพื่อลดความซ้ำซ้อนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา และลดความเครียดของนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสรุปแนวทางการตำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O -NET) ตังต่อไปนี้

๑. กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษาในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O- NET ตามความสมัครใจโดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้แจ้งรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O NET) ต่อไป

นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียน
นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียน

 

นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียน
นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้เป็นไปตามความสมัครใจของนักเรียน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.