นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบ 2564

2492

นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบ 2564

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ เรื่องขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ 2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 49 วรรค 2 กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 5 ปีนับตั้งแต่
การประเมินครั้งสุดท้ายโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้มีการระงับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ปีงบประมาณ 2563 เป็นการชั่วคราวและปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกใหม่ภายใต้สถานการณ์ covid-19

 

ซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน กำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ covid-19 เป็น 2 ระยะคือการประเมินระยะแรกเป็นการประเมินจากการวิเคราะห์ sar ของโรงเรียนและระยะที่ 2 เป็นการประเมินจากการตรวจเยี่ยมโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่มีความพร้อมความสมัครใจและระยะเวลาที่พบช่วงของการประเมินมากที่สุดนับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้าย เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณพ.ศ 2554 จำนวน 9000 แห่ง

แต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินคุณภาพภายนอกเฉพาะระยะแรกจากการวิเคราะห์ sar ของสถานศึกษาตามแนวทางของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษาองค์การมหาชนเท่านั้นโดยไม่มีการประเมินระยะที่ 2 ที่เป็นการประเมินจากการลงตรวจเยี่ยมเพื่อลดภาระของสถานศึกษาและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 นั้น

 

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดที่มีความพร้อมความสมัครใจและระยะเวลาที่คบช่วงเวลาของการประเมินมากที่สุดนับจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งสุดท้ายเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณพ. ศ. 2564 จำนวน 50 แห่งโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มทาง QR Code แจ้งข้อมูลมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 25 มกราคม 2564

 

 

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล นโยบายการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ปีงบ 2564 จาก สพฐ.ค่ะ